تبلیغات

 

ای شاهین عدالت،  بر فراز سیاهی باطل ، چنان نشین که نشانی از آن نباشد.

 

 

حق‌گو ، حق‌شنو و حق‌خواه بودن  از اوصاف متمایزکننده‌ی حق و باطل می‌باشد.