تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون آیین دادرسی مدنی :‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها ؛ ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها ؛ ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.

‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،

رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا ‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 27 - درصورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌كشور می‌باشد.

‌ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.


Cialis canada
جمعه 1397/09/16 10:23 ق.ظ

Incredible many of very good material!
cialis diario compra cialis 5 mg scheda tecnica cilas cialis generico online cialis official site only best offers cialis use cialis prezzo al pubblico female cialis no prescription cialis rckenschmerzen generic cialis at walmart
Cialis generic
پنجشنبه 1397/09/15 03:12 ب.ظ

Info certainly regarded!!
buy cialis we recommend cheapest cialis cialis flussig online cialis cialis 5 effetti collaterali miglior cialis generico cialis name brand cheap cialis cipla best buy cialis for sale generic cialis at walmart
Cialis canada
چهارشنبه 1397/09/14 07:17 ب.ظ

Incredible plenty of terrific material!
cialis prezzo al pubblico rezeptfrei cialis apotheke cialis patent expiration can i take cialis and ecstasy cialis arginine interactio cialis generisches kanada buying cialis in colombia no prescription cialis cheap cialis tablets for sale venta de cialis canada
where to buy cialis online
چهارشنبه 1397/09/14 05:37 ق.ظ

You said it very well.!
cialis tablets australia we use it 50 mg cialis dose cialis daily reviews cialis with 2 days delivery cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily reviews cialis taglich where to buy cialis in ontario viagra vs cialis vs levitra cialis pas cher paris
buy tadalafil pills
سه شنبه 1397/09/13 06:21 ب.ظ

Great information. Appreciate it!
cialis for daily use cialis purchasing cost of cialis cvs where do you buy cialis cialis patent expiration achat cialis en europe cialis rezeptfrei sterreich buy cialis sample pack we choice free trial of cialis cialis price in bangalore
buy cials online
سه شنبه 1397/09/13 07:10 ق.ظ

Many thanks, I appreciate this!
tarif cialis france tesco price cialis cialis with 2 days delivery cialis dosage generic cialis 20mg tablets female cialis no prescription generic low dose cialis tesco price cialis buy cialis online legal cialis professional from usa
Cialis canada
دوشنبه 1397/09/12 07:11 ب.ظ

Many thanks. Lots of write ups.

discount cialis cialis daily reviews buying cialis overnight cialis generico en mexico cialis 100mg suppliers generic cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci cialis dosage amounts cialis reviews tadalafil
buy cialis usa
دوشنبه 1397/09/12 06:50 ق.ظ

Awesome write ups. Regards!
acheter du cialis a geneve cialis australia org order a sample of cialis cialis australia org prices for cialis 50mg cialis y deporte i recommend cialis generico viagra vs cialis vs levitra venta cialis en espaa we use it cialis online store
Cialis online
یکشنبه 1397/09/11 06:43 ب.ظ

Kudos, Fantastic information!
weblink price cialis cialis manufacturer coupon tadalafil 20mg cialis 100mg suppliers prescription doctor cialis prices on cialis 10 mg cialis pills in singapore cialis patent expiration cialis generico in farmacia legalidad de comprar cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 1397/09/11 06:21 ق.ظ

Many thanks. Useful information.
prescription doctor cialis cialis tablets australia cialis usa cost canadian discount cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo al pubblico cialis without a doctor's prescription cialis farmacias guadalajara cialis purchasing only now cialis for sale in us
buy generic cialis pills
شنبه 1397/09/10 07:04 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous content!

price cialis wal mart pharmacy female cialis no prescription where do you buy cialis venta cialis en espaa tadalafil tablets cialis venta a domicilio cialis side effects dangers enter site very cheap cialis best generic drugs cialis miglior cialis generico
buy cialis online no prescription
شنبه 1397/09/10 05:58 ق.ظ

Regards! I like this!
cialis free trial non 5 mg cialis generici buy online cialis 5mg cialis super acti how to purchase cialis on line buying brand cialis online dosagem ideal cialis cialis 5mg viagra or cialis acheter cialis kamagra
buy cialis pills
جمعه 1397/09/9 06:41 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis 5 mg para diabeticos cialis daily reviews canada discount drugs cialis cialis 50 mg soft tab cialis 20mg preis cf cialis australia org how do cialis pills work compare prices cialis uk compare prices cialis uk generic cialis review uk
buy cialis online us pharmacy
جمعه 1397/09/9 06:55 ق.ظ

Cheers! Lots of tips.

low dose cialis blood pressure cialis online nederland click here cialis daily uk order cialis from india acquistare cialis internet cialis official site cialis for daily use the best site cialis tablets dose size of cialis cialis y deporte
Cialis prices
پنجشنبه 1397/09/8 07:40 ب.ظ

Excellent information. Many thanks.
cialis mit grapefruitsaft cialis super kamagra cialis online cialis generisches kanada are there generic cialis cialis per paypa if a woman takes a mans cialis cialis daily generic cialis at the pharmacy tesco price cialis
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 1397/09/8 07:57 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
generic cialis review uk enter site very cheap cialis cialis arginine interactio cialis prices when can i take another cialis price cialis best where do you buy cialis cialis without a doctor's prescription cialis e hiv the best choice cialis woman
Cialis online
چهارشنبه 1397/09/7 07:04 ب.ظ

Cheers, Helpful stuff!
cilas cialis cost non 5 mg cialis generici acquistare cialis internet canada discount drugs cialis link for you cialis price only now cialis for sale in us cialis coupons buy online cialis 5mg look here cialis cheap canada
buy generic cialis pills
چهارشنبه 1397/09/7 07:23 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
discount cialis online prescriptions cialis cialis pills boards prix de cialis costo in farmacia cialis when will generic cialis be available cialis mit grapefruitsaft generic cialis review uk cialis generico click here cialis daily uk
Cialis online
چهارشنبه 1397/07/11 04:34 ق.ظ

With thanks, I like this!
usa cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis uk cost of cialis per pill get cheap cialis cialis daily new zealand only here cialis pills cialis online holland cialis cipla best buy cialis generika in deutschland kaufen
Buy generic cialis
دوشنبه 1397/07/9 03:33 ق.ظ

Many thanks! An abundance of information.

cialis pills in singapore recommended site cialis kanada cialis pills price each are there generic cialis if a woman takes a mans cialis buy cialis online cialis tadalafil online only now cialis for sale in us cialis for daily use cialis 20mg preis cf
trust pharmacy canada
یکشنبه 1397/07/1 06:02 ق.ظ

You suggested that really well.
canadian pharcharmy online24 canada rx pharmacy times canadian online pharmacies reviews online canadian pharmacy pharmacy canada reviews aarp recommended canadian online pharmacies canada online pharmacy canadian online pharmacies legal canadian pharmacy online 24
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 1397/06/28 02:41 ق.ظ

Many thanks. I appreciate this!
the best site cialis tablets cialis coupons printable cialis 5mg billiger usa cialis online cialis online cialis pills boards cialis 50 mg soft tab cost of cialis cvs cialis generico in farmacia cialis generico lilly
drugstore online
چهارشنبه 1397/06/14 10:30 ق.ظ

Thank you! A lot of data!

pharmacy onesource canada drug pharmacy online pharmacy canada canada vagra buy viagra 25mg drugs for sale in canada canadian drugs drugs for sale online canada medication pharmacy canadian cialis
cialisb.com
دوشنبه 1397/06/12 10:55 ق.ظ

You expressed this adequately.
cialis reviews buy cheap cialis in uk buy cialis online cheapest cialis ahumada cialis canada cialis 5mg prix buy cialis online legal cialis 30 day trial coupon cialis generico postepay cialis pills boards
babecolate.com/do-i-need-prescription-to-buy-cialis-in-pharmacy-usa.html
دوشنبه 1397/05/22 11:00 ب.ظ

You actually expressed that terrifically.
only now cialis 20 mg best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card cialis et insomni tarif cialis france generic cialis review uk click here take cialis chinese cialis 50 mg cialis pills in singapore cialis e hiv
Sinclair
شنبه 1397/04/9 03:47 ب.ظ
I abѕolutely love your blog.. Excellent colors
& theme. Ɗid you develop tnis website yоurself?
Ⲣlease reply Ьack as I'm planning to cгeate my ᧐wn website аnd
would love to knoᴡ where ʏou goot thіs frоm or just what the theme iis named.
Kudos!
Stone Janah
پنجشنبه 1397/03/31 08:57 ب.ظ
Hi therе, I want to subscribe for this web site to take
hottest updates, tһսs where can i do it pⅼease һelp oᥙt.
Rutherford
چهارشنبه 1397/03/30 11:10 ق.ظ
Aⲣpreciate the recommendation. Ꮮet me try itt ⲟut.
long eyelashes
دوشنبه 1397/02/24 01:21 ق.ظ
Amazing issues here. I am very satisfied to peer your article.
Thank you a lot and I'm looking forward to touch you.
Will you please drop me a e-mail?
Online cialis
پنجشنبه 1397/02/20 11:53 ق.ظ

Perfectly expressed genuinely! !
cialis for sale south africa when will generic cialis be available if a woman takes a mans cialis cialis generika calis cialis kaufen bankberweisung cialis price in bangalore cialis en 24 hora cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30