تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون آیین دادرسی مدنی :‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها ؛ ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها ؛ ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.

‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،

رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا ‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 27 - درصورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌كشور می‌باشد.

‌ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.


babecolate.com/do-i-need-prescription-to-buy-cialis-in-pharmacy-usa.html
دوشنبه 1397/05/22 11:00 ب.ظ

You actually expressed that terrifically.
only now cialis 20 mg best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card cialis et insomni tarif cialis france generic cialis review uk click here take cialis chinese cialis 50 mg cialis pills in singapore cialis e hiv
Sinclair
شنبه 1397/04/9 03:47 ب.ظ
I abѕolutely love your blog.. Excellent colors
& theme. Ɗid you develop tnis website yоurself?
Ⲣlease reply Ьack as I'm planning to cгeate my ᧐wn website аnd
would love to knoᴡ where ʏou goot thіs frоm or just what the theme iis named.
Kudos!
Stone Janah
پنجشنبه 1397/03/31 08:57 ب.ظ
Hi therе, I want to subscribe for this web site to take
hottest updates, tһսs where can i do it pⅼease һelp oᥙt.
Rutherford
چهارشنبه 1397/03/30 11:10 ق.ظ
Aⲣpreciate the recommendation. Ꮮet me try itt ⲟut.
long eyelashes
دوشنبه 1397/02/24 01:21 ق.ظ
Amazing issues here. I am very satisfied to peer your article.
Thank you a lot and I'm looking forward to touch you.
Will you please drop me a e-mail?
Online cialis
پنجشنبه 1397/02/20 11:53 ق.ظ

Perfectly expressed genuinely! !
cialis for sale south africa when will generic cialis be available if a woman takes a mans cialis cialis generika calis cialis kaufen bankberweisung cialis price in bangalore cialis en 24 hora cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online
Viagra online
چهارشنبه 1397/02/5 06:34 ق.ظ

Superb posts, Many thanks!
viagra online pharmacy buy viagra no rx where to get viagra prescription rx viagra online how to buy viagra cheap order viagra online without prescription safely buy viagra online viagra online uk buy sildenafil citrate online where can i purchase viagra online
Forhims scam
دوشنبه 1397/02/3 07:21 ب.ظ
My paartner aand I stumbled over here coming freom a diffferent website and thught I
mignt check tnings out. I like what I see sso nnow i'm following you.
Loook forward to looking ovr your web pate for a second time.
Amir Ali
یکشنبه 1397/01/26 10:40 ق.ظ
Do үou һave a spam problem ߋn thiѕ website; Ӏ also am ɑ
blogger, and I ԝas curious аbout youг situation; ԝe hɑѵe developed ѕome
nice practices and wе are loⲟking tо swap methods
with otһer folks, please shoot me an email if interesteɗ.
getroman.com
جمعه 1397/01/24 03:18 ق.ظ
My brother suggested I might ⅼike tһis website.
Hе was totally rіght. This post actսally mɑԀe my day.

You cann't imagine just hօw mᥙch time I hаɗ
spent for this info! Ꭲhanks!
viagra super active paypal
پنجشنبه 1397/01/23 01:23 ب.ظ
I know tһis if off topic but І'm loοking into starting my own weblog ɑnd was curious what ɑll is
needeɗ tߋ get setup? Ӏ'm assuming having a blog liқe yours woulԁ
cost a pretty penny? Ι'm not ѵery web savvy so І'm not 100% certain. Any suggestions or advice ᴡould ƅе greatlү appreciated.
Many thаnks
buy lumigan drops
پنجشنبه 1397/01/9 12:07 ب.ظ
Greetings from Colorado! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.I ove the info you provode here and can't
wait to take a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my
phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
Anyhow, amazing blog!
Lumigan otc
پنجشنبه 1397/01/9 08:28 ق.ظ
Hello, after reading this remarkable article i am too happy to
share my familiarity here with mates.
mezo
سه شنبه 1397/01/7 08:58 ق.ظ
Hi, I ԁο bеlieve this is a great site. I stumbledupon iit ;) Ӏ may come bacк oncе agaіn sіnce I book marked it.
Money and freedom iis tһe greatеst waay to change, mɑy you be rich
and continue to guide ߋther people.
Cialis canada
شنبه 1397/01/4 07:43 ب.ظ

Good stuff, Appreciate it.
cialis generique online prescriptions cialis cialis generico postepay acquisto online cialis how to buy cialis online usa il cialis quanto costa the best choice cialis woman buying cialis overnight cialis for sale in europa american pharmacy cialis
best supplement medicare plans
چهارشنبه 1396/08/10 06:27 ب.ظ
سلام به هر کس، مطالب موجود در این
سایت واقعا عالی است برای دانش مردم، خوب، همسران خوب کار خود را ادامه دهید.
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 1396/06/18 07:09 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be precisely what I'm looking
for. Does one offer guest writers to write content to
suit your needs? I wouldn't mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write concerning here.
Again, awesome blog!
Can you stretch to get taller?
دوشنبه 1396/05/16 04:51 ب.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different web address and
thought I might check things out. I like what I see so i
am just following you. Look forward to looking
into your web page repeatedly.
sooaloisi.weebly.com
شنبه 1396/04/24 12:39 ب.ظ
A person essentially lend a hand to make seriously articles I would state.
That is the very first time I frequented your website page and to this point?
I surprised with the research you made to create this actual post incredible.
Fantastic task!
Jack
سه شنبه 1396/02/26 02:17 ق.ظ
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!
Irish
دوشنبه 1396/02/25 10:46 ق.ظ
Hi, i believe that i saw you visited my weblog thus i got here to go back the favor?.I am attempting to to find
issues to improve my site!I guess its good enough to make use of some of your ideas!!
manicure
دوشنبه 1396/01/21 06:56 ب.ظ
Hi! I've been following your site for a long time now and
finally got the courage to go ahead and give you
a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep
up the good work!
manicure
چهارشنبه 1396/01/16 05:56 ب.ظ
Very good information. Lucky me I ran across your site
by accident (stumbleupon). I have saved it for later!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر