تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون آیین دادرسی مدنی : باب دوم-وکالت
چهارشنبه 1389/08/26

قانون آیین دادرسی مدنی : باب دوم-وکالت

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

‌باب دوم - وكالت در دعاوی

‌ماده 31 - هریك از متداعیین می‌توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.

 

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانكها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2 - دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وكالت.

‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.

‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

‌ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به‌موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده

است.

‌ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وكالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وكیل می‌تواند‌ذیل وكالت‌نامه تأیید كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است.

‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وكالت‌نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موكل می‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره - درصورتی كه موكل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در

آن خلاف شرع باشد،‌لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت‌نامه تصریح شود:

1 - وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

2 - وكالت در مصالحه و سازش.

3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وكالت در تعیین جاعل.

5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.

6 - وكالت در توكیل.

7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.

8 - وكالت در دعوای خسارت.

9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

13 - وكالت در ادعای اعسار.

14 - وكالت در قبول یا رد سوگند.

‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی‌باشد.

‌ماده 36 - وكیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصریح شده باشد.

‌ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد.

‌عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موكل برسد.

‌ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.

‌ماده 39 - درصورتی كه وكیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار می‌كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می‌گردد.

‌وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.

‌ماده 40 - درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می‌دهد كه شخصا یا‌توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

‌ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت، مضر تشخیص داده شود.

3 - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.

‌وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موكل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وكیل، تجدید نخواهد شد.

‌ماده 42 - درصورتی كه وكیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی‌نماید.

‌ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.

‌ماده 44 - درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.

‌ماده 45 - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكیل یاد شده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبی به‌موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

‌تبصره - درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وكیل محسوب می‌گردد.


kawanboni.com/age-to-buy-cialis-online.html
سه شنبه 1397/05/23 12:18 ق.ظ

Fine info. Kudos.
precios de cialis generico cialis 20 mg effectiveness wow look it cialis mexico cialis 20 mg cut in half cost of cialis cvs cialis pills sialis cialis canadian drugs we recommend cialis best buy precios de cialis generico
Ransell
شنبه 1397/04/9 02:17 ب.ظ
A fascinating discussion іs ddefinitely worth comment.
I think that you sould write more aЬout this subject matter, it miցht nnot bе a taboo ssubject Ьut usuɑlly people dօ nott speak aboit tһeѕe issues.
To the next! Best wishes!!
britt
پنجشنبه 1397/03/24 04:26 ق.ظ
fantastic issues altogether, you just wߋn a brand new reader.
Ꮃhat could you suɡgest aout ylur ost thаt ʏou just mаdе a
few days in the ρast? Any certain?
Buy cialis
دوشنبه 1397/03/7 01:47 ب.ظ

You stated this effectively.
cialis online nederland cialis uk next day cialis generique cialis generico milano acquisto online cialis cialis italia gratis we recommend cheapest cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis kaufen wo cialis uk next day
choc
دوشنبه 1397/02/17 08:46 ق.ظ
Simply wish to say your article is as surprising.
The clearness in your post is just cool and i can assume you are
an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your
feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
please carry on the enjoyable work.
Cheap viagra
چهارشنبه 1397/02/5 10:09 ب.ظ

Regards, I enjoy this.
viagra online prices where to buy viagra with prescription viagra online without buy viagra in china viagra online doctor viagra online canada age to buy viagra cheapest generic viagra uk buy canada viagra buy super viagra
depforce oral strip
جمعه 1397/01/31 07:26 ب.ظ
Havinng rad thi I beelieved iit wwas extrrmely enlightening.

I aappreciate yoou findinng thhe tikme andd enrgy too
puut thgis informattive aricle together. I onhe again finnd myhself personally slending a significannt
amount off tiume both reaeing andd commenting. Buut sso what,
itt wass sttill worthwhile!
viagra super active erfahrung
پنجشنبه 1397/01/23 01:05 ب.ظ
This iѕ a topic tһat's close tⲟ my heart... Take care!

Eҳactly wһere are yoսr contact details tһough?
Buy cialis
شنبه 1397/01/18 11:01 ب.ظ

Thank you, I appreciate this.
the best choice cialis woman cialis 05 cialis wir preise callus buy online cialis 5mg american pharmacy cialis generic cialis at walmart cialis generico cialis 05 cialis uk next day
buy lumigan eyelash growth
پنجشنبه 1397/01/9 09:11 ق.ظ
Paragrapph writing is also a excitement, if you know afterward you can write
if not it iss divficult to write.
mezo
دوشنبه 1397/01/6 10:53 ب.ظ
Tremendous things here. Ι'm very hаppy to lߋоk уοur
article. Ꭲhank ʏou so mսch ɑnd I'm taking a look
ahead tօ contact you. Wiⅼl yⲟu pleaѕe drop me a mail?
Cialis 20 mg
جمعه 1397/01/3 01:33 ق.ظ

Helpful content. With thanks!
cialis online cialis for sale acquistare cialis internet buy cialis generic cialis at walmart comprar cialis navarr side effects for cialis cialis for sale south africa buy brand cialis cheap how much does a cialis cost
Nintendo giveaway
جمعه 1396/09/24 04:20 ب.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من همچنین یک وبلاگ نویس هستم، و من در مورد شما کنجکاو بودم
وضعیت؛ ما برخی از روش های خوب را ایجاد کرده ایم و ما به دنبال روش های تجاری با دیگران هستیم
مردمی، چرا که من علاقه مند به ایمیل من نیست.
Randal
جمعه 1396/09/17 12:42 ق.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little research on this.
And he in fact bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the
time to discuss this topic here on your blog.
Foot Issues
سه شنبه 1396/05/17 06:45 ق.ظ
If you would like to get much from this post then you have to apply such strategies to your won website.
Johnie
دوشنبه 1396/02/25 09:50 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i
could also create comment due to this sensible post.
Hamish
دوشنبه 1396/02/25 10:41 ق.ظ
This is a topic that's close to my heart... Many thanks!

Where are your contact details though?
manicure
پنجشنبه 1396/01/17 02:16 ق.ظ
Hi to all, it's in fact a good for me to visit this web site, it includes priceless Information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر