تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون آیین دادرسی مدنی : باب دوم-وکالت
چهارشنبه 1389/08/26

قانون آیین دادرسی مدنی : باب دوم-وکالت

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

‌باب دوم - وكالت در دعاوی

‌ماده 31 - هریك از متداعیین می‌توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.

 

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانكها می‌توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2 - دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وكالت.

‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.

‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

‌ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به‌موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده

است.

‌ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وكالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وكیل می‌تواند‌ذیل وكالت‌نامه تأیید كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است.

‌در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وكالت‌نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موكل می‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره - درصورتی كه موكل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در

آن خلاف شرع باشد،‌لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت‌نامه تصریح شود:

1 - وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

2 - وكالت در مصالحه و سازش.

3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وكالت در تعیین جاعل.

5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.

6 - وكالت در توكیل.

7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.

8 - وكالت در دعوای خسارت.

9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

13 - وكالت در ادعای اعسار.

14 - وكالت در قبول یا رد سوگند.

‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی‌باشد.

‌ماده 36 - وكیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصریح شده باشد.

‌ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد.

‌عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موكل برسد.

‌ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.

‌ماده 39 - درصورتی كه وكیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار می‌كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می‌گردد.

‌وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.

‌ماده 40 - درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می‌دهد كه شخصا یا‌توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

‌ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت، مضر تشخیص داده شود.

3 - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.

‌وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موكل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وكیل، تجدید نخواهد شد.

‌ماده 42 - درصورتی كه وكیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی‌نماید.

‌ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.

‌ماده 44 - درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.

‌ماده 45 - وكیلی كه در وكالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكیل یاد شده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وكیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبی به‌موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

‌تبصره - درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وكیل محسوب می‌گردد.


Cialis generic
جمعه 1397/09/16 01:24 ب.ظ

With thanks! Awesome information!
cialis generic precios de cialis generico buy online cialis 5mg cialis coupons printable cialis billig prezzo di cialis in bulgaria generic cialis with dapoxetine buying brand cialis online cialis diario compra viagra cialis levitra
Buy cialis
پنجشنبه 1397/09/15 06:13 ب.ظ

You actually reported it wonderfully!
cheap cialis cialis price in bangalore cialis tablets buy original cialis cialis para que sirve cialis mit grapefruitsaft interactions for cialis order cialis from india look here cialis order on line cialis dosage
Buy cialis online
چهارشنبه 1397/09/14 10:34 ب.ظ

Very good write ups, Regards!
prix de cialis dose size of cialis callus cialis cipla best buy cialis generique 5 mg cialis daily we use it cialis online store cialis vs viagra cialis reviews the best choice cialis woman
Online cialis
چهارشنبه 1397/09/14 07:27 ق.ظ

You have made your point quite clearly!.
cialis online click here take cialis click here to buy cialis cialis name brand cheap we recommend cialis best buy generic cialis with dapoxetine cialis generic buy cialis sample pack purchasing cialis on the internet achat cialis en suisse
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 1397/09/13 07:58 ب.ظ

Kudos, I value it.
calis cialis generic availability brand cialis nl we recommend cialis best buy sialis cialis ahumada order cialis from india link for you cialis price cialis generico en mexico cialis super kamagra
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 1397/09/13 09:01 ق.ظ

You actually stated it fantastically.
prices for cialis 50mg cialis prezzo di mercato sublingual cialis online cialis 05 cheap cialis cialis et insomni cialis 20mg preis cf cialis daily reviews cialis pills price each cialis side effects
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 1397/09/12 09:08 ب.ظ

Amazing all kinds of superb knowledge.
look here cialis order on line cialis venta a domicilio american pharmacy cialis calis only now cialis for sale in us cialis generico lilly venta de cialis canada cialis venta a domicilio precios de cialis generico look here cialis cheap canada
Buy generic cialis
دوشنبه 1397/09/12 08:35 ق.ظ

Thank you, Lots of tips!

generic cialis tadalafil enter site very cheap cialis enter site very cheap cialis cialis 20 mg cut in half best generic drugs cialis order a sample of cialis tadalafil generic cialis para que sirve cialis in sconto cialis great britain
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 1397/09/11 08:39 ب.ظ

Appreciate it, Loads of advice!

dose size of cialis acquisto online cialis cialis vs viagra deutschland cialis online purchase once a day cialis cialis cipla best buy generico cialis mexico where do you buy cialis how to buy cialis online usa cialis daily new zealand
Cialis canada
یکشنبه 1397/09/11 07:59 ق.ظ

You stated this effectively!
order generic cialis online dosagem ideal cialis interactions for cialis where do you buy cialis cialis 20mg prix en pharmacie we like it safe cheap cialis 5 mg cialis coupon printable chinese cialis 50 mg free cialis cialis sans ordonnance
Cialis prices
شنبه 1397/09/10 08:50 ب.ظ

With thanks. Lots of postings.

can i take cialis and ecstasy cialis generique 5 mg cialis online nederland how to buy cialis online usa cialis pills price each buying cialis overnight cialis baratos compran uk cialis professional from usa cialis 05 cialis online
buy generic cialis
شنبه 1397/09/10 07:43 ق.ظ

Cheers! I enjoy this!
venta cialis en espaa generic cialis soft gels where do you buy cialis cialis 30 day sample buy cialis online cheapest side effects for cialis venta de cialis canada cialis sans ordonnance cialis daily cialis generico online
Buy generic cialis
جمعه 1397/09/9 08:23 ب.ظ

Whoa all kinds of awesome tips.
cialis cuantos mg hay cialis prezzo al pubblico precios de cialis generico cialis generic cialis pills price each tadalafil tablets cialis online cialis canada on line cialis online i recommend cialis generico
buy cialis cheap
جمعه 1397/09/9 08:32 ق.ظ

Factor effectively utilized.!
safe site to buy cialis online cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill click here cialis daily uk buy brand cialis cheap we like it cialis soft gel cialis kaufen cialis official site tadalafil generic cialis daily
Buy generic cialis
پنجشنبه 1397/09/8 09:26 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis dosage amounts cialis australia org online cialis we use it 50 mg cialis dose cialis patentablauf in deutschland only best offers 100mg cialis cialis et insomni viagra vs cialis vs levitra cialis coupons buying cialis in colombia
Online cialis
پنجشنبه 1397/09/8 09:52 ق.ظ

Great advice. Thank you.
generic for cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis australia org cialis cuantos mg hay cialis side effects dangers click here take cialis rezeptfrei cialis apotheke generic cialis at the pharmacy cialis side effects calis
where to buy cialis online
چهارشنبه 1397/09/7 09:05 ب.ظ

Thanks! Awesome information.
cialis super kamagra chinese cialis 50 mg tadalafil cialis 30 day trial coupon cialis australia org viagra or cialis comprar cialis 10 espa241a cialis cipla best buy we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil
Cialis canada
چهارشنبه 1397/09/7 09:17 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis sicuro in linea generic cialis review uk warnings for cialis buy cialis usa cialis online cialis generika cialis generic enter site very cheap cialis can i take cialis and ecstasy canada discount drugs cialis
Cialis prices
چهارشنبه 1397/07/11 01:20 ب.ظ

You actually revealed it perfectly.
how to buy cialis online usa cialis for sale ou trouver cialis sur le net comprar cialis navarr cialis dosage miglior cialis generico viagra vs cialis vs levitra cialis billig generic cialis with dapoxetine click here cialis daily uk
canadian prescription drugstore
یکشنبه 1397/07/1 10:22 ق.ظ

Thanks a lot! Ample knowledge.

canadian pharmacy viagra canadian medications 247 northwestpharmacy canada pharmacies online prescriptions viagra canadiense drugs for sale online canadian online pharmacy canadian pharmacies drugs for sale canada drugs
cialisyoues.com
چهارشنبه 1397/06/28 07:03 ق.ظ

Perfectly expressed of course. .
cialis side effects click here take cialis weblink price cialis buy brand cialis cheap online cialis cialis 5 mg para diabeticos warnings for cialis cialis tablets purchase once a day cialis cialis 20mg preis cf
Saudi
چهارشنبه 1397/06/14 06:32 ق.ظ
Heⅼl᧐ there! This blog post cօuldn't Ьe wгitten much Ƅetter!
Lookimg aat tһis article reminds me օf my pгevious roommate!

Ꮋе alwаys keρt preaching aboսt thiѕ. I am gοing tο send thiѕ article to һim.
Pretty sure hе will have a good read. Many thanks for sharing!
Buy generic viagra
سه شنبه 1397/06/13 03:55 ب.ظ

Wonderful information. Kudos.
where to buy viagra pills pfizer viagra buy viagra on line viagra to buy online viagra pharmacy levitra where to buy generic viagra buy cheap viagra online with prescription best place to buy viagra online buy viagra online without prescription with overnight delivery pharmacies
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 1397/06/12 01:30 ب.ظ

Cheers, I value it.
female cialis no prescription generico cialis mexico safe dosage for cialis 40 mg cialis what if i take cialis 100mg suppliers 200 cialis coupon cialis tadalafil online get cheap cialis click here cialis daily uk cialis prezzo al pubblico
http://viagravonline.com/
یکشنبه 1397/06/11 09:03 ب.ظ

Whoa all kinds of very good knowledge!
click now buy cialis brand cialis italia gratis cialis generico online free cialis comprar cialis navarr prezzo di cialis in bulgaria cialis tablets for sale cialis without a doctor's prescription cialis coupons achat cialis en europe
kawanboni.com/age-to-buy-cialis-online.html
سه شنبه 1397/05/23 12:18 ق.ظ

Fine info. Kudos.
precios de cialis generico cialis 20 mg effectiveness wow look it cialis mexico cialis 20 mg cut in half cost of cialis cvs cialis pills sialis cialis canadian drugs we recommend cialis best buy precios de cialis generico
Ransell
شنبه 1397/04/9 02:17 ب.ظ
A fascinating discussion іs ddefinitely worth comment.
I think that you sould write more aЬout this subject matter, it miցht nnot bе a taboo ssubject Ьut usuɑlly people dօ nott speak aboit tһeѕe issues.
To the next! Best wishes!!
britt
پنجشنبه 1397/03/24 04:26 ق.ظ
fantastic issues altogether, you just wߋn a brand new reader.
Ꮃhat could you suɡgest aout ylur ost thаt ʏou just mаdе a
few days in the ρast? Any certain?
Buy cialis
دوشنبه 1397/03/7 01:47 ب.ظ

You stated this effectively.
cialis online nederland cialis uk next day cialis generique cialis generico milano acquisto online cialis cialis italia gratis we recommend cheapest cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis kaufen wo cialis uk next day
choc
دوشنبه 1397/02/17 08:46 ق.ظ
Simply wish to say your article is as surprising.
The clearness in your post is just cool and i can assume you are
an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your
feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
please carry on the enjoyable work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30