تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
پنجشنبه 1389/08/27

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است[1]. علاوه بر این، قانون اساسی به طور ضمنی در اصل 159 مقرر داشته است که دادگاههای دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات و تظلمات می‌باشد و صلاحیت مراجع غیر آن برای رسیدگی، خلاف اصل و استثنایی است.

 

در تعریف صلاحیت گفته‌اند که صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن می‌باشد[2]، و این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی[3]. با وجود این، تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص مرجع دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل مرجع دیگری را صالح بداند؛ امّا این مرجع نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. ماده 28 ق.آ.د.م، مقرر می‌دارد: «... در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی، ‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.»

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است. از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین، نمی‌توان خلاف آن توافق و یا عمل کرد[4]. در نتیجه، صلاحیت ذاتی یا از نقطه نظر شایستگی یک دادگاه دادگستری نسبت به مرجع غیر دادگستری و یا از نقطه نظر صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به هم مد نظر می‌باشد.

بدیهی است تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت[5] غیر قابل نظارت نمی‌باشد. در حقیقت، چنانچه رأی صادره از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوا رسیدگی نموده قابل شکایت بوده و مورد شکایت قرار گیرد، مرجع تشخیص شکایت، در حدود مقررات، تشخیص دادگاه صادرکننده رأی در خصوص صلاحیت را نیز مورد بررسی قرار داده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد، فسخ یا نقض نماید[6].

 

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.

ماده 971 ق.م :« ‌ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»

مواد پیشگفته در مقام بیان قواعد کلی صلاحیت دادگاهها می‌باشد. در پارهای موارد قانون‌گزار مراجع معینی را صرف‌نظر از عواملی چون محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی به دعاوی خاصی دانسته است؛ برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف - ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 . [ ماده 46- رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع و علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده  و پرونده برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.]

ب- قانون صلاحیت دادگستریجمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهلی خارجی مصوب: 18/8/1378 . ماده واحده- به موجب این قانون اتباع ایرانی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض  نمو.ده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان  عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.

فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

1- خسارات ناشی از هزگونه اقدام و فعالیتهای دولتهای خارجی که  مغایر با حقوق بین‌المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت و صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان  مالی اشخاص گردد.

2- خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجاره اقامت و یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت و یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایرانی گردد.

تبصره 1 دعاوی موضوع ین قانون که منشای آن قبا از تصویب  این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی می باشد.

تبصره 2 چنانچه دولتهای دیگری در اجرای ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمس آن مساعدت و همکاری نماید مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 :

د- دعاوی موضوع ماده 10 قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 31/1/1320 :

ذ- ماده 79 قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 :

و- جرایم موضوع ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات .

 

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده 1002ق.م - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سكونت‌شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.

‌ماده 1003ق.م - هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.

‌ماده 1004ق.م - تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این كه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته‌باشد.

‌ماده 1005 ق.م- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر‌خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

‌ماده 1006 ق.م- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

‌ماده 1007 ق.م- اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است كه در آن جا مأموریت ثابت دارند.

‌ماده 1008 ق.م- اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

‌ماده 1009 ق.م- اگر اشخاص كبیر كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

‌ماده 1010 ق.م- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین كند.

رأی وحدت رویه شماره 27/7/1323- 224 : بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه محجور در حوزه آن ‌باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.

ماده 48 ق.ا.ح مصوب 3/2/1319 امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشذد در دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

نظریه 25/3/1382 229/7 ا.ح.ق: مطالبه پول نقاشی چناچه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد دین محسوب گردیده و با عنایت به مقررات مواد 12 الی 20 ق.م به ویژه ماده 20 ق.م و توجه به رأی وحدت رویه 5/9/1363- 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی خواهد بود.

‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

رأی وحدت رویه  5/9/1363- 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 ق.آ.د.م حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ماده 21 قانون فوق‌العشار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ÷2 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل  آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته  ایت که نتیجا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب  3 و 21 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 23 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می‌باشد.

نظریه 18/2/1381-841/7  ا.ح.ق: در مورد دعاوی ناشی از غیرمنقول از قبیل مطالبه اجاره‌بها  و مطالبه اجرت‌المثل و غیره همانطوریکه  رأی وحدت رویه 5/9/1363-31 نیز بیان داشته است با توجه به تعاریفی که در مواد 12 الی22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل  آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالی که دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار داده  و دعاوی نوع دوم مانند اجرت‌المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد  در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاهی می‌داند که غیرمنقول در حوزه آنست و لذا  مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه ناشی  از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

نظریه 9/3/1379- 1949/7  ا.ح.ق: اطلاق عقد در ماده 22 ق.آ.د.م مصوب 1318 که در ماده 13 ق.آ.د.م مصوب 1379 تکرار شده ، همه عقود از جمله عقد نکاح را نیز شامل می‌گردد.

رأی وحدت رویه 28/3/1359-9 حکم  مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م ( ماده 13 فعلی ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی  دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مذکور پیش بینی شده نفی نکرده  بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال  منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده  باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است .

ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،

رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا ‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

رأی وحدت رویه 13/4/1374-599 : بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی  و جلوگیری از تزلزل  آنها مصوب بهمن ماه 1357 تغییر تاریخ تولد اشخاص  به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست  تغییر سن بی از پنج سال نیز به تجویز  تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون  مقرر در آن محول شده است .

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی  دیوان عالی کشور ، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی  و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری  اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح  تشخیص داده می‌شود.

بخشنامه شماره 11212/79/1 مورخ 1/8/1379 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور ، محاکم قضایی ، دادخواست و ضمایم  مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلی  که در شهرستانها یا بخشهای مختلف کشو رصادر شده‌اند ، به مرکز سازمان ، در تهران فرستاده‌اند ... .بر اساس مقررات ، دفاع و پاسخگویی به دعاوی و نیز  پیگرد متخلفان از نظر جزایی با اداره محل صدور سند  می‌باشد و اقتضاء دارد با توجه به مواد 4  قانون ثبت احوال 1355 با اصلاحات بعدی و 25 ق.آ.د.م 1379 چنانچه محل صدور سند  یا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال  تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل  صدور آنها اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی ، خودداری گردد.

این ماده جانشین تبصره ماده 4 قانون ثبت احوال  مصوب 16/4/1355 شده است . در این خصوص همچنین به  قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 رجوع کنید.16/11/1373- 7890/7 ا.ح.ق : نظر به اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 دادگاه صلاحیتدار از نظر رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی دادگاه محلی  است که خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذکور خاص و وارد بر ماده 21 ق.آ.د.م  است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحیت تخصیص داده است.

نظریه 2/7/1376 3298/7 ا.ح.ق : با توجه به قسمت اخیر ماده 43 قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناشنامه‌ای که  صادر می‌گردد خواهد بود در این صورت ، شناسنامه به هر دلیلی که باطل و بی‌اعتبار گردد و برای ذینفع  شناسنامه جدید صادر گردد ، اداره ثبت احوال برای اینکه ذی نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل  کرده است ، حفظ کند، مراتب را باید در ستون ملاحظات  سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید  مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود  برای انتساب هر سابقه‌ای به خود علیه مرجع ذی ربط اقامه دعوا نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع  در سند سجلی جدید شود .

نظریه 10/3/1377- 1288/7  ا.ح.ق : با توجه به ماده 1 و ماده 14 و بند 7 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مصوب 1362 در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه  باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره  از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون این که کتبا جواب منفی دهد  نظر به این که دادگستری به هرحال وفق ماده 1 ق.آ.د.م مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مساله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد.

نظریه 14/5/1377-2981/7  ا.ح.ق : طبق بند 4 ماده 3 ق.ث احوال مصوب 1355 تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد در صلاحیت دادگاه است.

نظریه 14/7/1378-4430/7  ا.ح.ق : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367 ، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید، تا 5 سال یا بیشتر باشد، در صلاحیت دادگاه است.[1] - ماده 26 ق.آ.د.م، مصوب 1379

[2] - با توجه به ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعوا، هم حق و هم یک تکلیف برای محاکم دادگستری است.

[3] - قائم مقام فراهانی، محمد حسین، صلاحیت در امور مدنی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 68، تابستان 1384، صص 158 و 159.

[4] - بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م، عدم رعایت صلاحیت ذاتی را از موارد نقض رای صادره دانسته است.

[5] - ماده 26 ق.آ.د.م «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است...»

[6]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهرا ن، نشر میزان، چ سوم، زمستان1381، ص 444.


Edgardo
شنبه 1397/10/29 10:36 ب.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to
seeking more of your great post. Also, I've shared your web
site in my social networks!
buy cialis online no prescription
جمعه 1397/09/16 01:00 ق.ظ

Amazing knowledge. Cheers.
prices on cialis 10 mg cialis 5 mg buy cialis 05 we use it 50 mg cialis dose cialis generika in deutschland kaufen we recommend cialis info we like it cialis price preis cialis 20mg schweiz cialis 20mg preis cf cialis great britain
Cialis prices
پنجشنبه 1397/09/15 05:32 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
generic cialis pro cialis 100 mg 30 tablet where cheapest cialis achat cialis en itali cialis online canadian drugs generic cialis cialis 20 mg effectiveness american pharmacy cialis cialis prices price cialis best
Cialis canada
چهارشنبه 1397/09/14 11:28 ق.ظ

Amazing forum posts, Appreciate it!
cialis cipla best buy tarif cialis france cialis lilly tadalafi prix cialis once a da cialis kamagra levitra cialis uk generic cialis soft gels cialis prices cialis usa cost we like it cialis price
Cialis online
چهارشنبه 1397/09/14 12:02 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis generico online overnight cialis tadalafil chinese cialis 50 mg cialis 20 mg cost dose size of cialis prezzo di cialis in bulgaria callus cialis super kamagra canadian drugs generic cialis cialis uk next day
Olen
دوشنبه 1397/09/12 07:20 ب.ظ
Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers
and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of
a good platform.
Buy cialis online
دوشنبه 1397/09/12 12:32 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of knowledge!

enter site natural cialis cialis daily new zealand cialis qualitat cialis para que sirve dose size of cialis cialis coupon cilas order a sample of cialis sublingual cialis online callus
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 1397/09/12 01:13 ق.ظ

Appreciate it, Ample tips.

cialis savings card tadalafil tablets cialis uk next day side effects of cialis low dose cialis blood pressure cialis generika tesco price cialis click here cialis daily uk we like it cialis soft gel prezzo cialis a buon mercato
buy cialis with no prescription
یکشنبه 1397/09/11 12:07 ب.ظ

Tips well regarded.!
wow cialis 20 cialis para que sirve generic low dose cialis cialis preise schweiz cialis prices order generic cialis online how to purchase cialis on line we like it cialis price cialis 20mg preis cf cialis dosage
Eliza
یکشنبه 1397/09/11 04:53 ق.ظ
Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a weblog web site?
The account helped me a applicable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent concept
Generic cialis
یکشنبه 1397/09/11 01:06 ق.ظ

Appreciate it, Ample content.

buy cialis online ou trouver cialis sur le net acheter cialis meilleur pri cialis pills venta de cialis canada tesco price cialis cialis free trial how does cialis work viagra or cialis cialis coupons printable
Cialis prices
شنبه 1397/09/10 11:55 ق.ظ

Good forum posts, Many thanks!
cialis cost look here cialis cheap canada cialis tablets for sale weblink price cialis best generic drugs cialis cialis para que sirve low cost cialis 20mg how to purchase cialis on line generic low dose cialis cialis generico
cialis
شنبه 1397/09/10 12:37 ق.ظ

Cheers! An abundance of advice!

cialis rezeptfrei sterreich precios cialis peru cialis dose 30mg cialis en 24 hora cialis vs viagra generic cialis 20mg uk wow cialis tadalafil 100mg cialis sicuro in linea are there generic cialis cialis coupons
Cialis pills
جمعه 1397/09/9 01:09 ب.ظ

You actually stated it wonderfully!
enter site 20 mg cialis cost try it no rx cialis cialis australia org walgreens price for cialis 5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg best price cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations buy brand cialis cheap
Online cialis
پنجشنبه 1397/09/8 02:10 ب.ظ

Reliable content. Regards!
side effects of cialis click now buy cialis brand walgreens price for cialis cialis for sale in europa cialis daily dose generic cialis tadalafil cialis generisches kanada buying cialis in colombia how to purchase cialis on line cialis kaufen bankberweisung
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 1397/09/8 01:54 ق.ظ

Regards, An abundance of tips.

cialis en 24 hora cialis 30 day trial coupon cialis 20 mg cialis canadian drugs generic cialis soft gels cialis generico en mexico cialis side effects cialis 5 mg schweiz comprar cialis navarr cialis coupons printable
buy cialis
چهارشنبه 1397/09/7 01:27 ب.ظ

You actually said it terrifically!
brand cialis generic cialis daily reviews cialis online napol cialis daily online cialis 5 mg cialis coupon printable only best offers 100mg cialis miglior cialis generico cialis daily dose generic wow cialis 20
Buy cialis online
چهارشنبه 1397/09/7 01:28 ق.ظ

You've made your point pretty well!!
cialis prezzo in linea basso opinioni cialis generico buy cialis uk no prescription cialis 5mg wow look it cialis mexico does cialis cause gout cialis soft tabs for sale when can i take another cialis interactions for cialis cialis professional from usa
levitra prices
پنجشنبه 1397/07/19 06:03 ق.ظ

Good write ups. Many thanks.
buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra generic levitra 10 mg kopen vardenafil cheap 20mg levitra levitra generic buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra
Cialis 20 mg
سه شنبه 1397/07/10 04:23 ق.ظ

Amazing write ups. Kudos!
generic cialis 20mg uk achat cialis en suisse cialis en mexico precio price cialis best cialis sans ordonnance cialis australia org recommended site cialis kanada cialis per paypa cialis 100mg suppliers cialis 5mg
Buy cialis
یکشنبه 1397/07/8 01:48 ق.ظ

Valuable tips. Regards.
calis cialis herbs viagra vs cialis order cialis from india cialis prices in england cialis official site usa cialis online cialis daily click here take cialis cialis 5 mg schweiz
online pharmacy canada
شنبه 1397/06/31 04:35 ب.ظ

Cheers! Valuable information!
canada pharmacies account best canadian mail order pharmacies canada medications buy canadian medications canadian rx canada drugs online canada pharmacies drugs for sale in uk aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacys
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 1397/06/28 06:14 ب.ظ

Wow plenty of great tips.
costo in farmacia cialis only best offers cialis use generic cialis tadalafil cialis vs viagra cialis daily reviews we like it cialis price cialis 10mg prix pharmaci cialis rezeptfrei sterreich look here cialis order on line buying cialis on internet
buycialisky.com
سه شنبه 1397/06/27 03:02 ب.ظ

Valuable stuff. Many thanks.
cialis generico en mexico precios de cialis generico cialis prezzo di mercato cialis from canada cialis para que sirve only here cialis pills cialis uk next day cialis 5 mg funziona 5 mg cialis coupon printable prescription doctor cialis
best vacuum cleaner under $150.00
پنجشنبه 1397/06/22 09:59 ق.ظ
5. GETTING OF JOB. 6. TASK PROMO. 7. LOAN SPELL.
cialisvbuy.com
پنجشنبه 1397/06/15 03:11 ق.ظ

You stated this exceptionally well!
cialis 05 il cialis quanto costa cialis efficacit i recommend cialis generico american pharmacy cialis how to buy cialis online usa when can i take another cialis link for you cialis price safe site to buy cialis online cialis online deutschland
canadian pharmaceuticals companies
سه شنبه 1397/06/13 07:08 ب.ظ

Seriously a good deal of awesome facts!
canada drug canadian online pharmacies legitimate online pharmacies mexico drugstore online shopping canada online pharmacies reviews online canadian pharmacy canada medication order canadian prescriptions online order canadian prescriptions online safe canadian online pharmacies
where to buy viagra online safely
سه شنبه 1397/06/13 03:41 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
online viagra prescription buy viagra australia buy viagra online no prescription viagra best buy where can i get viagra prescription can you buy viagra at walgreens where can you buy viagra uk buy viagra with paypal buy viagra soft online where can i buy a viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 1397/06/12 08:05 ب.ظ

Tips very well regarded.!
cialis professional from usa generic cialis review uk are there generic cialis cialis dosage amounts american pharmacy cialis costo in farmacia cialis cialis wir preise best generic drugs cialis only best offers cialis use cialis price thailand
cialissy.com
دوشنبه 1397/06/12 01:33 ق.ظ

Kudos! Plenty of postings.

no prescription cialis cheap look here cialis cheap canada purchase once a day cialis cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg opinioni cialis generico look here cialis cheap canada cialis generique cialis for bph cialis pills
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30