پنجشنبه 1389/08/27

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است[1]. علاوه بر این، قانون اساسی به طور ضمنی در اصل 159 مقرر داشته است که دادگاههای دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات و تظلمات می‌باشد و صلاحیت مراجع غیر آن برای رسیدگی، خلاف اصل و استثنایی است.

 

در تعریف صلاحیت گفته‌اند که صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن می‌باشد[2]، و این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی[3]. با وجود این، تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص مرجع دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل مرجع دیگری را صالح بداند؛ امّا این مرجع نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. ماده 28 ق.آ.د.م، مقرر می‌دارد: «... در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی، ‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.»

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است. از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین، نمی‌توان خلاف آن توافق و یا عمل کرد[4]. در نتیجه، صلاحیت ذاتی یا از نقطه نظر شایستگی یک دادگاه دادگستری نسبت به مرجع غیر دادگستری و یا از نقطه نظر صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به هم مد نظر می‌باشد.

بدیهی است تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت[5] غیر قابل نظارت نمی‌باشد. در حقیقت، چنانچه رأی صادره از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوا رسیدگی نموده قابل شکایت بوده و مورد شکایت قرار گیرد، مرجع تشخیص شکایت، در حدود مقررات، تشخیص دادگاه صادرکننده رأی در خصوص صلاحیت را نیز مورد بررسی قرار داده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد، فسخ یا نقض نماید[6].

 

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.

ماده 971 ق.م :« ‌ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»

مواد پیشگفته در مقام بیان قواعد کلی صلاحیت دادگاهها می‌باشد. در پارهای موارد قانون‌گزار مراجع معینی را صرف‌نظر از عواملی چون محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی به دعاوی خاصی دانسته است؛ برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف - ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 . [ ماده 46- رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع و علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده  و پرونده برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.]

ب- قانون صلاحیت دادگستریجمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهلی خارجی مصوب: 18/8/1378 . ماده واحده- به موجب این قانون اتباع ایرانی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض  نمو.ده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان  عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.

فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

1- خسارات ناشی از هزگونه اقدام و فعالیتهای دولتهای خارجی که  مغایر با حقوق بین‌المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت و صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان  مالی اشخاص گردد.

2- خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجاره اقامت و یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت و یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایرانی گردد.

تبصره 1 دعاوی موضوع ین قانون که منشای آن قبا از تصویب  این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی می باشد.

تبصره 2 چنانچه دولتهای دیگری در اجرای ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمس آن مساعدت و همکاری نماید مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 :

د- دعاوی موضوع ماده 10 قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 31/1/1320 :

ذ- ماده 79 قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 :

و- جرایم موضوع ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات .

 

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده 1002ق.م - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سكونت‌شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.

‌ماده 1003ق.م - هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.

‌ماده 1004ق.م - تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این كه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته‌باشد.

‌ماده 1005 ق.م- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر‌خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

‌ماده 1006 ق.م- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

‌ماده 1007 ق.م- اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است كه در آن جا مأموریت ثابت دارند.

‌ماده 1008 ق.م- اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

‌ماده 1009 ق.م- اگر اشخاص كبیر كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

‌ماده 1010 ق.م- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین كند.

رأی وحدت رویه شماره 27/7/1323- 224 : بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه محجور در حوزه آن ‌باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.

ماده 48 ق.ا.ح مصوب 3/2/1319 امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشذد در دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

نظریه 25/3/1382 229/7 ا.ح.ق: مطالبه پول نقاشی چناچه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد دین محسوب گردیده و با عنایت به مقررات مواد 12 الی 20 ق.م به ویژه ماده 20 ق.م و توجه به رأی وحدت رویه 5/9/1363- 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی خواهد بود.

‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

رأی وحدت رویه  5/9/1363- 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 ق.آ.د.م حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ماده 21 قانون فوق‌العشار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ÷2 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل  آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته  ایت که نتیجا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب  3 و 21 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 23 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می‌باشد.

نظریه 18/2/1381-841/7  ا.ح.ق: در مورد دعاوی ناشی از غیرمنقول از قبیل مطالبه اجاره‌بها  و مطالبه اجرت‌المثل و غیره همانطوریکه  رأی وحدت رویه 5/9/1363-31 نیز بیان داشته است با توجه به تعاریفی که در مواد 12 الی22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل  آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالی که دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار داده  و دعاوی نوع دوم مانند اجرت‌المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد  در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاهی می‌داند که غیرمنقول در حوزه آنست و لذا  مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه ناشی  از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

نظریه 9/3/1379- 1949/7  ا.ح.ق: اطلاق عقد در ماده 22 ق.آ.د.م مصوب 1318 که در ماده 13 ق.آ.د.م مصوب 1379 تکرار شده ، همه عقود از جمله عقد نکاح را نیز شامل می‌گردد.

رأی وحدت رویه 28/3/1359-9 حکم  مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م ( ماده 13 فعلی ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی  دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مذکور پیش بینی شده نفی نکرده  بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال  منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده  باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است .

ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،

رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا ‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

رأی وحدت رویه 13/4/1374-599 : بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی  و جلوگیری از تزلزل  آنها مصوب بهمن ماه 1357 تغییر تاریخ تولد اشخاص  به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست  تغییر سن بی از پنج سال نیز به تجویز  تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون  مقرر در آن محول شده است .

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی  دیوان عالی کشور ، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی  و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری  اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح  تشخیص داده می‌شود.

بخشنامه شماره 11212/79/1 مورخ 1/8/1379 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور ، محاکم قضایی ، دادخواست و ضمایم  مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلی  که در شهرستانها یا بخشهای مختلف کشو رصادر شده‌اند ، به مرکز سازمان ، در تهران فرستاده‌اند ... .بر اساس مقررات ، دفاع و پاسخگویی به دعاوی و نیز  پیگرد متخلفان از نظر جزایی با اداره محل صدور سند  می‌باشد و اقتضاء دارد با توجه به مواد 4  قانون ثبت احوال 1355 با اصلاحات بعدی و 25 ق.آ.د.م 1379 چنانچه محل صدور سند  یا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال  تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل  صدور آنها اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی ، خودداری گردد.

این ماده جانشین تبصره ماده 4 قانون ثبت احوال  مصوب 16/4/1355 شده است . در این خصوص همچنین به  قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 رجوع کنید.16/11/1373- 7890/7 ا.ح.ق : نظر به اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 دادگاه صلاحیتدار از نظر رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی دادگاه محلی  است که خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذکور خاص و وارد بر ماده 21 ق.آ.د.م  است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحیت تخصیص داده است.

نظریه 2/7/1376 3298/7 ا.ح.ق : با توجه به قسمت اخیر ماده 43 قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناشنامه‌ای که  صادر می‌گردد خواهد بود در این صورت ، شناسنامه به هر دلیلی که باطل و بی‌اعتبار گردد و برای ذینفع  شناسنامه جدید صادر گردد ، اداره ثبت احوال برای اینکه ذی نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل  کرده است ، حفظ کند، مراتب را باید در ستون ملاحظات  سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید  مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود  برای انتساب هر سابقه‌ای به خود علیه مرجع ذی ربط اقامه دعوا نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع  در سند سجلی جدید شود .

نظریه 10/3/1377- 1288/7  ا.ح.ق : با توجه به ماده 1 و ماده 14 و بند 7 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مصوب 1362 در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه  باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره  از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون این که کتبا جواب منفی دهد  نظر به این که دادگستری به هرحال وفق ماده 1 ق.آ.د.م مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مساله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد.

نظریه 14/5/1377-2981/7  ا.ح.ق : طبق بند 4 ماده 3 ق.ث احوال مصوب 1355 تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد در صلاحیت دادگاه است.

نظریه 14/7/1378-4430/7  ا.ح.ق : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367 ، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید، تا 5 سال یا بیشتر باشد، در صلاحیت دادگاه است.[1] - ماده 26 ق.آ.د.م، مصوب 1379

[2] - با توجه به ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعوا، هم حق و هم یک تکلیف برای محاکم دادگستری است.

[3] - قائم مقام فراهانی، محمد حسین، صلاحیت در امور مدنی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 68، تابستان 1384، صص 158 و 159.

[4] - بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م، عدم رعایت صلاحیت ذاتی را از موارد نقض رای صادره دانسته است.

[5] - ماده 26 ق.آ.د.م «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است...»

[6]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهرا ن، نشر میزان، چ سوم، زمستان1381، ص 444.


t shirt 50/50
پنجشنبه 1398/09/14 09:08 ب.ظ
It's actually a nice and useful piece of info.
I am happy that you just shared this useful information with
us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
Buy Flucoderm online
سه شنبه 1398/08/14 09:54 ق.ظ
What's up, I check your blogs on a regular basis. Your story-telling style is awesome, keep doing what you're doing!
n7f7lli
پنجشنبه 1398/05/31 09:27 ب.ظ
11epuxz viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">sildenafil citrate 100mg pills</a> generic viagra <a href=http://sildenapharmacy.com/>this guy</a>
Alor Blend Reviews
سه شنبه 1398/05/22 04:01 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I came across
this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you helped me.
http://alorblend.com/
جمعه 1398/05/18 03:50 ق.ظ
It's really a great and useful piece of info. I am satisfied that
you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.
Thanks for sharing.
http://gtublog.com/index.php?a=profile&u=donreis267
یکشنبه 1398/05/13 09:51 ق.ظ
Whoah this weblog is magnificent i like reading your articles.
Keep up the good work! You understand, lots of people are searching
round for this info, you could help them greatly.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 1398/05/8 12:41 ق.ظ

Thank you, Ample stuff!

canadian medications list canadian pharmaceuticals canadian drug store pharmacy canada online canadian pharmacies drugs for sale in canada best canadian mail order pharmacies drugs for sale in mexico canada drugs online viagra canadiense
rbanielztrjuc
یکشنبه 1398/05/6 08:59 ق.ظ
yvmoohqtmqys canadian pharmacies https://techdirt.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss - cialis purchasing canada cialis online pharmacy <a href="http://www.helpusfish.com/index.php?qa=user&qa_1=lotionbeach3">cialis canada cost</a>
http://duraburnketo.org/
شنبه 1398/05/5 10:51 ب.ظ
I don't normally comment but I gotta state thank you for
the post on this amazing one :D.
Keto Plan Classic Formula Pills
پنجشنبه 1398/05/3 07:52 ق.ظ
Hi, constantly i used to check blog posts here early in the break of day,
as i enjoy to find out more and more.
http://www.colegiosentli.edu.mx/portal/index.php/forum/user/296558-ingrammoos27
جمعه 1398/04/14 05:16 ب.ظ
Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that produce the biggest changes.
Thanks a lot for sharing!
https://hahncobb78.kinja.com/it-was-very-in-order-to-not-wedge-myself-within-their-c-1835664983
جمعه 1398/04/14 02:56 ب.ظ
As soon as I discovered this site I went on reddit to share some of the
love with them.
https://www.gaiaonline.com/profiles/dickensbang0/43731483/
جمعه 1398/04/14 01:27 ب.ظ
This is a topic that's close to my heart... Cheers! Exactly where are your contact details though?
http://firsturl.de/lrio1jL
جمعه 1398/04/14 01:26 ب.ظ
Howdy very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
I'll bookmark your site and take the feeds also? I'm satisfied to
seek out so many helpful info right here within the submit,
we need develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
호스트알바
چهارشنبه 1398/04/12 03:10 ب.ظ
marvelous what a website it is this blog presents helpful data to us keep it up
룸알바
جمعه 1398/04/7 09:35 ب.ظ
thanks to my father who shared with me concerning this website this website is truly amazing
http://primpassa.strikingly.com/
دوشنبه 1398/04/3 06:47 ق.ظ

Wonderful facts. Thanks.
cialis mit grapefruitsaft cialis generisches kanada weblink price cialis safe site to buy cialis online usa cialis online we like it cialis soft gel achat cialis en itali buy cialis uk no prescription cialis pills cialis en mexico precio
http://tilhimo.strikingly.com/
یکشنبه 1398/04/2 02:47 ب.ظ

Useful facts. Kudos.
how do cialis pills work click here cialis daily uk cialis ahumada calis india cialis 100mg cost cialis lilly tadalafi click here take cialis cialis reviews generic cialis in vietnam prices for cialis 50mg
generic cialis online pharmacy
یکشنبه 1398/04/2 12:02 ق.ظ

Many thanks! Great stuff!
acquisto online cialis cialis dosage are there generic cialis cialis name brand cheap cialis without a doctor's prescription cialis billig does cialis cause gout generic cialis in vietnam cialis therapie interactions for cialis
Online cialis
شنبه 1398/04/1 07:16 ق.ظ

Well expressed really! .
cialis pills price each ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart cialis taglich tadalafil 10 mg buy brand cialis cheap preis cialis 20mg schweiz india cialis 100mg cost cuanto cuesta cialis yaho cialis 100 mg 30 tablet
tadalafil online without a prescription
جمعه 1398/03/31 03:09 ب.ظ

Thanks! I appreciate it.
tadalafil 10 mg comprar cialis 10 espa241a cialis ahumada does cialis cause gout precios cialis peru cialis prezzo di mercato cialis for bph cialis 5 mg effetti collateral il cialis quanto costa cialis herbs
Cialis prices
پنجشنبه 1398/03/30 10:58 ب.ظ

You suggested it fantastically!
cialis great britain cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg callus trusted tabled cialis softabs il cialis quanto costa il cialis quanto costa free cialis cost of cialis cvs cialis cuantos mg hay
cialis in sconto
پنجشنبه 1398/03/30 03:50 ق.ظ

You definitely made your point!
click here cialis daily uk cialis 5 mg cialis purchasing buying brand cialis online cuanto cuesta cialis yaho rezeptfrei cialis apotheke how do cialis pills work cialis manufacturer coupon cialis 10mg prix pharmaci cialis generique
Cialis generic
چهارشنبه 1398/03/29 11:52 ق.ظ

You actually stated this adequately!
comprar cialis 10 espa241a ou trouver cialis sur le net cialis reviews cialis uk next day cialis tablets buying cialis overnight viagra cialis levitra we recommend cialis best buy usa cialis online price cialis wal mart pharmacy
cialis generic cost
سه شنبه 1398/03/28 07:30 ب.ظ

You stated that effectively.
how does cialis work only best offers 100mg cialis generic cialis soft gels does cialis cause gout only now cialis for sale in us cialis daily reviews generic cialis at the pharmacy generic cialis levitra cialis alternative cialis pas cher paris
order cialis without a prescription
دوشنبه 1398/03/27 06:46 ق.ظ

Amazing data. Kudos!
cialis dosage recommendations cialis sicuro in linea purchase once a day cialis legalidad de comprar cialis cialis qualitat warnings for cialis achat cialis en suisse cost of cialis per pill buy cialis online nz cialis 30 day sample
http://otalras.strikingly.com/
یکشنبه 1398/03/26 02:47 ق.ظ

Regards, A good amount of knowledge.

cialis pills rezeptfrei cialis apotheke cialis cost viagra vs cialis vs levitra i recommend cialis generico cialis kaufen cialis kaufen cialis preise schweiz cialis para que sirve precios de cialis generico
cialis generic best price
شنبه 1398/03/25 12:57 ب.ظ

You actually expressed this really well!
click now cialis from canada cialis 5mg billiger generic for cialis overnight cialis tadalafil purchase once a day cialis cialis patent expiration generic cialis 20mg uk online cialis dosagem ideal cialis we recommend cialis info
where to buy tadalafil
جمعه 1398/03/24 10:46 ب.ظ

Kudos. An abundance of write ups.

generic cialis pill online achat cialis en suisse cialis official site cialis in sconto opinioni cialis generico cialis dosage recommendations weblink price cialis venta cialis en espaa cialis coupons printable cialis generique
http://freewhtaican.strikingly.com/
جمعه 1398/03/24 08:34 ق.ظ

Whoa loads of valuable advice!
cialis 20mg cialis super kamagra calis recommended site cialis kanada wow cialis 20 viagra cialis levitra cialis 5 mg funziona interactions for cialis click now buy cialis brand cialis australian price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic