تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - حق حبس مدنی و تجاری
یکشنبه 1389/08/30

حق حبس مدنی و تجاری

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

قسمت اول :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

حق حبس مدنی و تجاری

چکیده:

در مورد حق حبس در حوزه حقوق تجارت‌، بر خلاف حق حبس در حقوق مدنی، هیچ یک از مولفین حقوق‌، باب مستقلی را به آن اختصاص ندادند‌. و ما در این تحقیق سعی بر آن داشتیم که یک نگاه اجمالی بر حق حبس در حقوق مدنی داشته باشیم تا آن اصول اولیه در مورد حق حبس بدست ما آید و بر اساس آن به یک قاعده کلی برسیم و با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله وارد بحث اصلی خودمان یعنی‌، حق حبس بکار رفته در حوزه  حقوق تجارت شویم و در این مرحله سعی بر آن داشته ا یم‌، که آیا همان حق حبس با تمام شرایط و آثاری که در حوزه مدنی وجود دارد در حوزه حقوق تجارت نیز وجود دارد و آیا قانون‌گذار آن را بمانند حق حبس که در ماده 377 قانون مدنی از آن یاد نموده است‌، در قانون تجارت‌، نیز از آن یاد کرده است و اگر این طور است آیا با شرایط و ضوابط مشابه در قانون مدنی از آن صحبت به میان آورده است ؟ دیگر این که آیا هر حق امتناعی را می‌توان حق حبس دانست یا خیر ؟

و ما در این تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که هر امتناعی را نمی‌توان حق حبس دانست و دیگر این که قانونگذار خواسته اصول حاکم بر امور تجاری چون اصل سرعت و حذف تشریفات را در وضع مواد قانون تجارت رعایت نماید و بخاطر همین طبیعتا باید از قواعد دست و پا گیر سنتی دوری می‌جست و بخاطر همین نمی‌توان انتظار داشت که تمام شرایط و ضوابط  حاکم  بر امور مدنی بر امور  تجاری  حاکم  دانست.

کلید واژه‌ها : حبس‌، حق‌، بیع‌، عقد معاوضی‌، امتناع‌، تقابض‌، تسلیم‌، عوض و معوض

 

بخش  اول:  معنای حق حبس: (مدنی- فقه) در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود بطوری که در آن واحد (یدابید) تسلیم و تسلم بعمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها تقابض گویند(ماده 377 قانون مدنی و ملاک آن) حق حبس از مظهر بارز قاعده عدل و انصاف است.[ دکتر جعفر جعفری لنگرودی‌، ترمینولوزی حقوق‌،ص221، چاپ سیزدهم1382.]

 

 

1- مفاد و مبنای حق حبس:

مفاد حق حبس مطابق با ماده 377 قانون مدنی(هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. )، تسلیم مبیع و ثمن است منتها، چون این حق، با توجه به فلسفه وجودی آن( نتیجه همبستگی دو عوض متقابل) :  در تمام عقود معوض می‌تواند کاربرد داشته باشد در نتیجه مصداقی از قاعده حاکم بر همه عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد در واقع حکمی‌مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد.

گروهی حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود‌، به دلیل معاوضی بودن عقد‌، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد‌. بنابراین پیش از آن‌، التزام به تسلیم وجود ندارد*[ نجفی‌، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌، دارالکتب الاسلامیه‌، چاپ هفتم‌، 1400ق، 23/144‌.] گروهی نیز می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلایی است و به همین دلیل توسعا می‌توان از بیع به اخذ و اعطا تعبیر کرد‌، زیرا بیع راهی برای دست یابی به دو عوض است‌. بنابراین‌، هیچ گونه تقیید و التزامی‌در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفا حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است. *[امام خمینی‌، سید روح الله‌، البیع‌، مطبعه الاداب‌، 1974م، 371و372‌.]  بعضی نیز این حق را مبتنی بر عدالت و انصاف دانسته اند *.[ دکتر جعفر جعفری لنگرودی‌، ترمینولوزی حقوق‌،ص221، چاپ سیزدهم1382.]

و برخی نیز ضمن پذیرش  دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مزبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله هم زمان دو عوض‌، می‌افزایند « عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد‌. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آن چه در عقد انتظار داشته اند آن چه را به عهده دارند تسلیم نمایند‌، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند‌، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند‌. نتیجه مهمی‌که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منو.ط به تسلیم عوض قراردادی ( اجرای تعهد دیگری ) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد‌، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد‌، در اصطلاح حق حبس نامند.*[ دکتر کاتوزیان‌،حقوق مدنی‌، اعمال حقوقی( قرارداد ایقاع )،ص240، چاپ هشتم1381‌.]

نتیجه آن که: در میان نظرات آن چه منطقی تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر‌، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آنها ترجیحی یافت‌، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمدهاند‌. از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگر نماید‌. همان طور که گفته شد‌، حق حبس امری عقلایی و مبتنی بر ارتکاز عقلاست‌.

مبحث دوم :

2- شرایط ایجاد و اعمال حق حبس:

الف- وجود عقد معوض صحیح:

حق حبس نتیجه  پیوند ارادی دو عوض متقابل در معاملات است. بنابراین تنها در عقود معوض وجود دارد و نمونه بارز آن، همان عقد بیع می‌باشد. و همچنین در اقاله اگر مثل بعضی‌ها قائل به عقد بودن آن باشیم چون بعضی‌ها اقاله را عقد نمی‌دانند.

ب- عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد عقد:

یعنی در صورت تسلیم یکی از عو ضین، استناد به حق حبس سالبه به انتقای موضوع می‌شود در حق حبس جایست که دو عوض هنوز تسلیم و تسلم نشده باشد والا موردی ندارد.

ج- همزمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض. یعنی عدم تعیین اجل برای یک از عوضین.

 و در صورت موجل یا حال بودن یکی از دو مورد عقد، نمی‌توان به حق حبس استناد کرد. مگر این که در صورت وقوع رویدادی خواه قهری یا ارادی (البته قول مخالفی هم هست) زمان قبض و اقباض یکی شود که در این صورت می‌توان استناد نمود.( چون حق حبس را خلاف قاعده می‌دانند و ماده 377 قانون مدنی تنها فرض حال بودن مبیع و ثمن را بیان داشته است و در فرض ما با تردید و شک، اصل عدم حبس اسنتاج می‌شود*[ دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج2‌، ص 165، چاپ اول1382]

د- عدم اسقاط توسط متعاقدین: چون یک نوع حق است نه حکم‌، یعنی از قواعد تکمیلی است و طرفین می‌توانند آن را اسقاط نمایند و یا  از آن صرف نظر نمایند.

3- آثار حق حبس:

الف- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس.

 یعنی شخصی که اعمال حق حبس میکند در واقع از حق خودش استفاده می‌کند که ناشی از قرارداد فی مابین می‌باشد و بخاطر همین‌، حبس کننده مسئول خسارات ناشی از عدم تسلیم مورد عقد نخواهد بود‌. شایان ذکر است که منافع  و نمائات مورد عقد در دوران اعمال حق حبس متعلق به مالک مورد معامله بعد عقد است زیرا سبب مالکیت همان عقدی است که واقع شده است هر چند که حبس مورد عقد و خودداری از تسلیم آن به طرف دیگر عقد‌، حق حبس کننده است‌، اما این امر موجب سلب  حق مالکیت منتقل الیه  نسبت به عین مورد معامله و به تبع عین‌، منافع آن نخواهد بود‌.

ب- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس :

از یک طرف‌، طبق قاعده‌، هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است‌. و از طرف دیگر‌، اصل بر صحت

است‌. و از طرف دیگر نیز اعمال حق حبس‌، اعمال حق قانونی است و موجب سلب مسئولیت از مالک و پیدایش مسئولیت حبس کننده به تحمل هزینه نگهداری آن نخواهد بود.

و در صورت تلف مورد عقد قبل از قبض‌،منجر به منفسخ شدن عقد نمی‌گردد و همین طور در صورت حادث شدن‌، عیب و نقص نیز حقی برای مالک آن ایجاد نمی‌کند. بخاطر این که خودداری بایع از تسلیم مورد عقد به خریدار به استناد حق قانونی حبس‌، انجام شده است و بایع در اصل آماده تسلیم مورد عقد بوده است و به این جهت ملاک استثنای مندرج در ذیل ماده 387 قانون مدنی که آمادگی  بایع برای تسلیم مبیع باشد و مسئولیت بایع را نسبت به خسارات مبیع منتفی می‌سازد و در مورد بحث که تسلیم به استناد حق حبس صورت نمی‌گیرد‌، نیز موجود است‌. و از طرفی ماده 387 ظهور در این دارد که خودداری از تسلیم مبیع بدون حق صورت گیرد‌.

ج-  دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی : در صورتی که طرفین برای تسلیم مورد عقد به توافق نرسند در آن صورت با مراجعه به دادگاه  قضیه را فیصله خواهند داد و دادگاه نیز بدون ترجیح یکی بر دیگری‌، طرفین عقد را در اجرای تعهد ملزم می‌نماید‌.

4- اعطای مهلت و اقساط ثمن :

در این جا ما با توجه موارد فوق، تاثیر اعطای مهلت یا تقسیط ثمن را بر حق حبس را بررسی می‌کنیم

ماده 277 قانون مدنی بیان می‌کند : « متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد »

طبق ماده 277 قانون مدنی حاکم نظر به وضعیت مدیون می‌تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. اما در این مورد این سوال مطرح خواهد شد که آیا با دادن مهلت عادله یا قرار اقساط حق حبس از بین می‌رود یا خیر؟

آقای دکتر شهیدی می‌فرماید، دادن مهلت مانع اعمال حق حبس و... نخواهد بود « موافقت حاکم با مهلت یا اقساط رافع مسئولیت متعهد نسبت به خسارات مربوط به تاخیر یا وجه التزام مقرر نخواهد. زیرا اعمال حق حبس اثر عقد می‌باشد و هر گونه تغییر یا تحدید اثر عقد بودن موافقت یک طرف نیازمند دلیل قانونی است و آن چه از ماده 277 ق م استفاده می‌شود بیش از این نیست که حاکم برای رعایت مدیون در شرایطی می‌تواند افعال اجرای تعهد را نسبت به تمام یا قسمتی از مورد تعهد برای مدتی به تاخیر اندازد و این به معنی رفع آثار دیگر عقد یعنی حق درخواست خسارت تاخیر در اجرای تعهد و اعمال حق حبس که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد توافق طرفین قرار گرفته است نخواهد.»

اگر نظر ارائه شده از سوی جناب آقای دکتر شهیدی درست باشد، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چنان چه حاکم مهلت نمی‌داد چه آثاری بر آن حاکم بود، یا به عبارتی چه تفاوتی است بین زمانی که حاکم مهلت داده است و زمانی که حاکم مهلت نمی‌داد؟

اجرای تعهد را نسبت به تمام یا قسمتی از مورد تعهد برای مدتی به تاخیر اندازد و این به معنی رفع آثار دیگر عقد یعنی حق درخواست خسارت تاخیر در اجرای تعهد و اعمال حق حبس که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد توافق طرفین قرار گرفته است نخواهد.

اگر نظر ارائه شده از سوی جناب آقای دکتر شهیدی درست باشد، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چنان چه حاکم مهلت نمی‌داد چه آثاری بر آن حاکم بود، یا به عبارتی چه تفاوتی است بین زمانی که حاکم مهلت داده است و زمانی که حاکم مهلت نمی‌داد؟

دریغا عملا دادن مهلت بی اثر خواهد شد، چون در صورتی که مهلت نمی‌گرفت نیز باید خسارت وارده را می‌پرداخت، حال چه فرقی بین دادن مهلت توسط دادگاه و عدم مهلت وجود دارد، بنا بر این حرف مرحوم دکترشهیدی با روح ماده 277 ق‌.م سازگار نیست، لذا در این جا وقتی قانون آمده و این اجازه را داده که شخص بعدا بپردازد تبعا آثار دیگر آن نیز جاری خواهد شد. چون اصل را اجازه داد فلذا این اجازه به لوازم نیز سرایت می‌کند. حق حبس و حق امتناع ؟ * [http://www.noormags.com/View/Magazine]

آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ چه رابطه منطقی بین حق امتناع و حق حبس است؟

جواب این سوال را با بررسی چند مواد خواهیم داد‌. مثلا ماده 1085 قانون مدنی بیان داشته که: « زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.». ما در حق حبس به این نتیجه رسیده بودیم که‌، این حق تنها نسبت به تعهدات اصلی عقد قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد‌. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولا مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه ا یی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه  این که حق مذکور‌، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانونگذار برای زوجه شناخته است.

ماده 250 قانون تجارت بیان داشته است که : « هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»

و همچنین ماده 321 قانون تجارت بیان داشته «  ماده 321 قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.»

و.. به  هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ‌، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد‌. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی‌، عموم خصوص مطلق می‌باشد‌.

نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی:

نتیجه این که با تفحص در مورد قانون مدنی نمونه بارز آن ماده 377 می‌باشد ما به یکسری نتایج در مورد اعمال حق حبس می‌رسیم که در ذیل بدان‌ها  اشاره می‌کنیم :

1- به عنوان یک حق مالی مورد پذیرش قرار گرفته است که در همه عقود معاوضی قابل تصور است؛ هر چند منحصر در بیع نیست؛ اما تعمیم آن به هر نوع امتناع نیز موجه به نظر نمی‌رسد بنابراین نباید مثلا امتناع زوجه را به جهت وصول مهریه‌، حق حبس دانست‌، هر چند برخی از فقیهان و حقوقدانان از این تعبیر استفاده کرده اند‌.

3- حق حبس از حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال به شمار می‌آید.

4- حق حبس این اختیار را به صاحب آن می‌دهد که  برای وادار ساختن طرف مقابل به انجام تکلیفی که در برابر او دارد‌، تا زمان ادای تکلیف مال او را نزد خود نگه دارد‌.

5- تسلیم ناقص‌، نمی‌تواند حق حبس را ساقط کند‌، زیرا در مکتب فقهی اسلام تعهدات تجزیه ناپذیرند‌.

6- حق حبس نمی‌تواند مانع تصرف مالک در مال محبوس گردد به این معنا که وی می‌تواند آن را بفروشد یا به دیگری منتقل نماید‌. در همه این فرض‌ها‌، تعهد طرف مقابل به تسلیم مال‌، منوط به اجرای تعهد از طرف دیگر است.*[ http://www.noormags.com/View/Magazine  ]

7- اعمال حق حبس تنها در مورد عوضین و تعهدات اصلی عقد ممکن است و شامل تعهدات فرعی آن نمی‌شود.

8- حق حبس برای طرفین اصلی عقد می‌باشد. مثلا در عقد بیع، بایع و مشتری از این حق برخوردارند یعنی در صورت تعهد به نفع ثالث، ذینفع ثالث را نمی‌توان دارای حق حبس دانست.

5- این حق حبس برای هر دو طرف است یعنی در صورت اختلاف و با مراجعه به دادگاه، هر یک از طرفین در اجرای تعهد اجبار می‌شوند بدون این که یکی بر دیگری ترجیح داده شوند.

بخش دوم - حق حبس تجاری

حال با توجه به موارد فوق می‌خواهیم ببینیم که آیا حق حبس که در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. آیا در قانون تجارت نیز آمده است و اگر در قانون تجارت مشروعیت دارد با همان شرایطی که در قانون مدنی آمده در قانون تجارت نیز آمده است یا خیر؟ و این که چه تفاوتهایی بین مصادیق حق حبس در قانون مدنی با مصادیق بکار رفته در قانون تجارت می‌باشد؟

ادامه دارد ...

نگارش: ابراهیم نصیری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری، ...

Bab.ebram@yahoo.com

 09113152847

لازم به یادآوری است که مقاله پیشگفته،  در سال 1387 به عنوان یک کار تحقیقی به استاد محترم ارائه شد که چندان مورد استقبال ایشان قرار نگرفت؛ با این وجود مایل به انتشار [ بدون ویرایش ] آن در این وبلاگ شدم تا شاید  با کاستی‌های موجود و بکار گرفتن ذوق سلیمی، منجر به استارتی به عنوان یک کار پژوهشی و یا پایان‌نامه‌ای، گردد ...

 


Holborn
چهارشنبه 1397/06/28 07:56 ق.ظ
You have mntiօned very interesting details! ps nice internet site.
Robert's Blow Boy
شنبه 1397/06/24 03:05 ق.ظ
It's an enjoyable sexy hot method to be. It's ideal for flirting!
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
جمعه 1397/06/23 10:31 ب.ظ
I believe that the evolutionists are only since
religious since the creationists.
Robert's Blow Boy
جمعه 1397/06/23 09:25 ب.ظ
Attempting to Perfect your Online Profile and Articles as
a significant Author?
Lawson
جمعه 1397/04/15 03:05 ق.ظ
I am truly pleased tο read thіs weblog posts whіch carries plenty ߋf valuable data,
hanks for providing thesе data.
stone janah
دوشنبه 1397/04/4 01:55 ق.ظ
It's going to Ƅe endіng off mine day, however befогe end I am reading this fantastic article tο inrease my knowledge.
lsjournal.com
دوشنبه 1397/02/24 04:03 ب.ظ
Great web site. A lⲟt of useful infⲟrmation heгe.
I am sending it too a few buddies ans alѕo sharing in deliсious.
And of course, thank you օn your swеat!
займ на карту онлайн по паспорту
شنبه 1397/02/22 04:56 ق.ظ
займы онлайн на карту украина
кредит онлайн без процентов
кредит на карту украина срочно
sos кредит
срочно взять кредит онлайн
кредит без звонков и проверок
на карту
деньги в долг без отказа
Eye Lashes
چهارشنبه 1397/02/19 07:17 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time
a comment is added I get several emails with thee same comment.
Is there any way you can removve me from that service?
Thanks!
фитнес резинка купить одесса
دوشنبه 1397/02/10 06:31 ب.ظ
фитнес резинки одесса купить
купить резинку для фитнеса в украине
купить спортивную резинку киев
эластичная резинка для фитнеса
фітнес резинка набор
depforce ingredients
جمعه 1397/01/31 11:45 ب.ظ
Hello Dear, arre you truly visting this site regularly,
iif sso after that you will absolutely take fastidiouys knowledge.
Doaa Hosny
یکشنبه 1397/01/26 11:07 ق.ظ
Thanks for sharing уour tһoughts. I really apprecіate your efforts ɑnd I am wаiting
fοr yoᥙr next post tһanks oncе aցaіn.
rite
شنبه 1397/01/25 07:19 ق.ظ
Tһiѕ is mʏ first tіme go to see at hегe and i am truly impressed tߋ rеad everthing
at single рlace.
getroman.com
جمعه 1397/01/24 02:18 ق.ظ
I reаd this post fully on tһe topic оf the difference of
neweѕt and eaгlier technologies, іt's awesome article.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under/
دوشنبه 1397/01/20 01:48 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Joma Jewellery Sale
شنبه 1397/01/18 10:17 ب.ظ
Earlier, metals aside from gold have been used widely to create such jewelry.
Nonetheless, vogue developed and so did the designs.
garciniacambogiapremium.net
شنبه 1397/01/18 07:43 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Cialis pills
جمعه 1397/01/17 08:27 ب.ظ

Factor very well applied.!
cialis online get cheap cialis cialis pills in singapore cialis for daily use cialis online nederland cialis pas cher paris buy cialis sample pack cialis generico milano calis buying cialis overnight
https://uk.linkedin.com/in/benjamin-appleby-21bb75a0
پنجشنبه 1397/01/16 06:35 ب.ظ
My attorneys will phone your attorneys and we'll be searching for 1/2 of
your adsense wide range!
Bungling Ben
پنجشنبه 1397/01/16 07:27 ق.ظ
Minnie was an elderly woman that was so funny,
the woman regular life really was simply outstanding comedy routine!
garciniacambogiapremium.net
پنجشنبه 1397/01/16 01:43 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/
چهارشنبه 1397/01/15 05:42 ق.ظ
Have been taking little over a month.
http://unspunhero.com
چهارشنبه 1397/01/15 04:31 ق.ظ
Mrs Pethick-Lawrence wrote that the colors enable us
to make that appeal to the eye which is so irresistible.
joma jewellery twitter
چهارشنبه 1397/01/15 01:01 ق.ظ
They are often twisted and pulled to type frightening skulls or fierce looking
snakes that make up men’s rings. It might be
a gown, a automotive, or a job place.
bbs.cqslxzs.com
سه شنبه 1397/01/14 10:37 ق.ظ
We women by no means can get sufficient of those metals and dazzling
stones and they are even a favourite with all
jewelry designers.
joma jewellery meadowhall
سه شنبه 1397/01/14 04:34 ق.ظ
The court docket shoe is a standard and timeless model and
contains a low-reduce, slip-on design, normally with a medium to excessive heel.
mezo
دوشنبه 1397/01/6 12:00 ب.ظ
It's awesome to pay а quick visit tһiѕ website аnd reading the views of aⅼl mates about thiѕ article, wһile I
аm also eager of getting knowledge.
Herman
جمعه 1396/09/17 10:23 ب.ظ
Greetings! I've been reading your site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give
you a shout out from Humble Texas! Just wanted to tell you keep up the good work!
are psychics real
سه شنبه 1396/08/30 06:37 ب.ظ
من اعتقاد دارم همه ایده هایی که در پست خود ارائه کرده اید.
آنها بسیار متقاعد کننده هستند و قطعا کار خواهند کرد.
با این وجود، این پست ها برای مبتدیان خیلی سریع است. ممکن است لطفا آنها کمی طول بکشید
از زمان بعد؟ از پستتان ممنونم.
Can you grow taller with exercise?
شنبه 1396/07/1 11:11 ق.ظ
What's up Dear, are you actually visiting this web site on a regular basis,
if so afterward you will definitely obtain nice knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30