تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - عدالت آرمان حقوق
دوشنبه 1389/08/24

عدالت آرمان حقوق

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

عدالت آرمان حقوق
نگاه انسان در ذات حقوق به سوی عدالت است آرمانی كه در قلب انسان از آن به حسرتی بیش جای ندارد. نگاه سزاواری كه در بطن خود دولتگرایان را به سوی خشم بر آن هدایت می كند و هیچ تفاوتی بین آنچه كه هست و آنچه باید باشد در نگاه آنان جای ندارد بسیار مسرورم كه از آن سخن می گویم تا نگاه بیدار و اما به ظاهر خموش سیاست بدان استوار گردد. نگاهی كه در آن طعنه ای به سیاست می زنم و بی دریغ می گویم كه این نگاه آرمانی را در غالب آن هدایت نكنید ، می گویم تا دانشجویان علمی حقوق بدانند كه نباید در غالب واژه های قانون اسیر گشت نباید هر آنچه كه می بینیم صحیح تلقی كنیم وی دانم كه اینان هدفی والاتر از آنچه هست را دارند آنان باید بدانندخشتی كه می نهد بر در مسجد است یا میخانه و امانتی كه بر دوش دارند بار شاطر است یا بار خاطر.

می خواهم بگویم از واژه حقوق كه به معنای نهادن هر چیزی به جای سزاوار بر مبنای عدالت و فضیلتی كه می خواهد حق را از ناحق باز ستاند، دفاع می كنم چون این هم جزو حقوق من است می خواهم از خشكی حقوق بكاهم و بر آن آبی نهم ، چهره به ظاهر تب آلود آن را باز ستانم می خواهم به برایت بگویم مروت و تقوا را از پاكان خردمند و عادل بیاموز.
در عدالت نه جاهی هست نه مالی منت آن، در فضیلت باز ستاندن آن است كه از ذات مقدس الهی سر چشمه می گیرد.
عدالت دو قسم صوری و ماهوی دارند عدالت صوری به مفهوم برابر داشتن اصرار دارد تبعیضی در آن نیست چون تبعیض به واژه بی عدالتی مطلق در آن راه دارد چرا كه انسان در این راه گاها ناچار است از جان خود بگذرد تا به تساوی دست یابد و انتظار تساوی بدان به مفهوم صوری آن است در آن مفهوم علما را می گویم كه هر آنچه كه است را در جای خود بنهند در این مقام از هیچ دولتگرایی كه نگاهی به عدالت ندارد مستقل باشد شیرینی باز ستاندن حق از باطل در دل و جان آدمی روحی را می دهد كه گویی تازه متولد گشته ای
و مفهوم عدالت واقعی به كیفیت نظر دارد وآمیزه این دو آرمان مطلوب انسان است حكم عدالت را بایستی به كمك حقوق با تكیه بر وجدان ، اخلاق ، اقتضا ، جامعه شناسی و روانشناسی به قانون تحمیل نمود اجرای عدالت در این میان واژه ای از آنچه كه بوجود می آوریم مهمتر می گرددزیرا زمانی عدالت مفهم میگردد كه ضمانت اجرا بدان استوار گردد.
می خواهم در این بین عدالت را تعریف كنم ولی ذهن ناچیز بنده از تعریف جامع و مانع آن ناتوان است، آرمان بلند پروازیم به واژه های بسیاری سرك می زند و از تعریف آن ناگزیر است زندگی، حركت به سوی كمال است، عدالت كمال انسان است حتی گوشه از ابای بلند آرمانی، آن را بگیرد. می خواهم بگویم ای عدالت مرا در رمره عاشقان خود قرار ده ،می خواهم با فریادهای خود داد را از حق بازستانم می خواهم قسمی كه خورده ام رابه سوی بجایش سوق دهم. ای عدالت در برابر ظلم ایستاده و پایدار می ایستم تا روی تو جامه قانونی بكشم كه دیگر از هر حال در برابر مفهوم مخالف خود نلرزی، در این راه استوار و پایدارم زیرا نه تو را در غالب جسم مادی می بینم و نه جاهی بر آن دارم. شاید از خواندن اینها بگویی هدف چیست : هدف از گفتن این نكته ها سخنی در باب عدالت و توصیه به جامعه حقوقی ایران و جهان است هدفی كه ندای برابری هم انسانها در غالب یك قانون را دارد و می خواهم بگویم آرمان حقوق برابری است ،عدالت مطلق، در ذلت خداوند است اما بایستی تلاش كنیم دلمان این مفهوم الهی را بگیریم و حرفی جز حق بگویم از تفسیر سیاسی و تدوین آن بپرهیزیم از شنیدن سخن حق خشم نگیریم و بر قانون ناحق ایراد بگیریم بدون شك در این راه استوار خواهیم بود.
مفهوم عدالت
واژه : Objective – subjective___ Abstract noun
ترك كبائر و اصرار نورزیدن به صغائر و رعایت مروت است مروت عبارت است از اتصاف به اموری كه پسندیده است، به احتساب زمان و مكان و نظامات صنفی ( ماده 1134 ق م ) عكس عدالت فسق است. از نظر ثبوتی این است و از نظر اثباتی جنس ظاهر است. برابری بعد اصلی عدالت است ، برابری در مفهوم عام آن ،متصف به افرادی خاصی از باب ملیت آنان، جنس ، رنگ پوست ، نژاد و مذهب و تعصبات مذهبی را نمیشناسد و به معنای برابری در ازای استیفاء حقی است كه می توانند از آن بهره مند گردند خداوندگار یكتا این قدرت لا یتناهی، انسان را بر حسب گوهر و ذات برابر آفرید كفر و ایمان الحاقات روح انسان است كه بهد عارض میگردد و شاید در اذهان عدالت در مفهوم صوری آن برابری مطلق باشد ارسطو برابری را در لحاظ افراد در برخورداری از ثروت ، قدرت و احترام می داند از باب دیگر عده ای معتقدند مساوات عادلانه در دادن میزان آن شرط می دانند صفت آن را می توان در میزان فعالیت یا یكسان نبودن كوشش افراد جستجو كرد بدین سان تعریفی كه بنده ارائه می دهم عدالت به معنای برابری افراد بدون توجه به رنگ ، نژاد ، چهره در غالب حقوق است كه چون آرمان حقوق این است علم حقوق می خواهد پوسته را بردارد و نگاهی عمیق به هسته اندازد حقوق در اینجا بایستی عدالت را در نظم اجتماعی با تكیه بر علوم دیگر پایه ریزد و آنرا در غالب قانون آورد این علم به تنهائئ قادر نیست بدون نگرش به مسائل آنرا در چهار چوب قانون لحاظ دارد.

رابطه قانون با عدالت
قانون مجموعه مقرراتی است كه برای استقرار نظم در جامعه، تنفیذ آن از حقوق و عدالت وضع می گردد .ذات قانون تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی طبق اصول جامعه شناختی ، با نگرش به حقوقی عادلانه ، است
سوال : آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت است؟
جواب : در پاسخ روشن است ما بایستی بین واژه حقوق ، عدالت و قانون قائل به تفكیك شویم قانون حاصل تنفیذ حكومت برای تصویب آن است ممكن است دولتگرایان مناقع سیاسی نظام را در آن لحاظ كنند و بدون شك چنین قانونی كه با عدم تكیه بر حقوق ، عدالت ، انسانیت و شرف تدوین نگردیده، در ذات خود غیر قانونی و غیر منصفانه و عدالت گرا نیست ، قانون در صورتی عدالت را در خود خواهد داشت كه عادلانه باشد .چه بسا آنچه كه در اذهان می ماند عدالت اجتماعی و معنای كلی آن است كسانی كه با نگرش سیاسی راه عدالت را می بندند در گردآبی هستند كه خود در آن غرق خواهند شد.
نتیجه گیری : عدالت واژه ای نظری است از ذات مقدس الهی سرچشمه می گیرد به معنای برابر و مساوات و حق برخوردار شدن از حقوق به شرط مثبت آن است قانون دیكته دولتهاست چنانچه در غالب عدالت و حقوق باشد ضامن اجرای عدالت است و چنانچه عدالت در آن جای نداشته باشد متهم به فساد است.

استیفاء حقوق
حقوق جمع حق،و به معنای امتیازی است بالقوه، یا باالفعل، كه برای شخص اجازه میدهد از ان به روش صحیح استیفاء منفعت كند ،چه مادی چه غیر مادی . عدالت زمانی تحقق می یابد كه به حقوق دیگران احترام بگذارد ، زن و مرد را نه به عنوان جنس، بلكه به عنوان انسان بدون رنگ و چهره و ملیت و نژاد بنگردو در دیدگاه آن از حقوق مساوی برخوردار باشد هر چیزی در جامعه از حقوقی برخوردار است تجاوز به حقوق مردم و ممانعت از برخورداری از آن حقوق اجتماعی ،مذموم است به طور مثال از جمله حقوق مردم حق تعیین سرنوشت است چنانچه حتی این حق در غالب قانون به آنان داده شود و ضمانت اجرای صحیح و عادلانه ای بدان داده نشود چه فرقی دارد كه آن قانون باشد یا نباشد و قانون را به منزله یك قانون نمایشی تلقی می گردد.

توازن
توزیع عادلانه امكانات كه ملت آن جامعه ،حق برخوردار شدن از آن را دارند و امكانات به نحوه صحیح در جامعه تقسیم گردد.
ای خدای پاك بی انباز و یار دستگیر و جرم ما را در گذار
یاد ده ما را سخنهای رقیق كه ترا رحم اورد آن ای رفیق
هم دعا ار تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو مهابت هم ز تو
گر خطا گفتیم اصلاحش تو كن مصلحی تو ای سلطان سخن
كیمیا داری كه تبدیلش كنی گر چه جوی خون بود نیلش كنی
این چنین مینا گری ها كار توست این چنین اكسیرها از اسرار توست

Buy cialis
شنبه 1397/01/4 10:48 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of postings!

cialis 5 mg para diabeticos cialis free trial calis enter site very cheap cialis cialis arginine interactio cialis online nederland cialis coupon free generic cialis buy cheap cialis in uk generic cialis 20mg uk
best psychic mediums
چهارشنبه 1396/08/10 05:23 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من یک زن و شوهر از شما نقل قول
مقالات تا زمانی که من اعتبار و منابع را به صفحه وب شما ارائه؟

وبلاگ من در همان زمینه مورد علاقه به عنوان شما و کاربران من است
مطمئنا از اطلاعاتی که در اینجا ارائه می کنید بهره مند خواهید شد.
لطفا اجازه دهید من بدانم اگر این کار با شماست متشکرم!
Can exercise increase your height?
شنبه 1396/07/1 05:55 ب.ظ
I'm pretty pleased to uncover this web site. I want to to
thank you for ones time just for this fantastic read!!
I definitely appreciated every part of it and I have you book-marked
to check out new things in your site.
What is distraction osteogenesis?
دوشنبه 1396/06/27 05:17 ب.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from
somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your design. With
thanks
How long does it take to recover from Achilles injury?
سه شنبه 1396/05/17 10:55 ق.ظ
Wow! This blog looks just like my old one! It's on a completely
different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!
How we can increase our height?
شنبه 1396/05/14 07:52 ق.ظ
I don't know if it's just me or if everyone else experiencing problems with
your website. It appears as if some of the written text in your
content are running off the screen. Can somebody else please
comment and let me know if this is happening to them as well?
This might be a problem with my browser because I've had this happen previously.

Thank you
Jeremy
دوشنبه 1396/02/25 11:55 ب.ظ
An interesting discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo subject but generally
people don't discuss these subjects. To the next!
Many thanks!!
Jodi
دوشنبه 1396/02/25 01:44 ق.ظ
These are genuinely fantastic ideas in on the topic of blogging.

You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
manicure
سه شنبه 1396/01/22 05:35 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really loved
browsing your blog posts. After all I will be subscribing for your feed
and I am hoping you write once more soon!
manicure
یکشنبه 1396/01/20 07:39 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard
to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.
I must say you've done a excellent job with this.
Also, the blog loads very quick for me on Firefox.
Outstanding Blog!
manicure
چهارشنبه 1396/01/16 04:47 ب.ظ
Informative article, totally what I was looking for.
BHW
سه شنبه 1396/01/15 08:44 ب.ظ
great issues altogether, you just received a logo new reader.
What could you recommend about your post that you made a few days ago?
Any sure?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر