تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - باب هفتم ق.آ.د.م، مصوب 1379
سه شنبه 1389/08/25

باب هفتم ق.آ.د.م، مصوب 1379

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

‌باب هفتم - داوری

 ‌ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده 455 - متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه كنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

‌تبصره - دركلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.

‌ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

‌ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.

‌ماده 458 - در هر مورد كه داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.

‌تبصره - قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.

‌ماده 459 - درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف ‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یك‌طرف می‌تواند داور خود را معین كرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی كند. دراین‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه كند.

‌ماده 460 - در مواردی‌كه مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد، هریك از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی كه با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

‌ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

‌ماده 462 - درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

‌ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

‌ماده 464 - درصورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران  توافق كنند، هریك از طرفین باید‌یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.

‌ماده 465 - در هر مورد كه داور یا داوران، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد .

‌ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:

1 - اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند.

2 - اشخاصی كه به‌موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.

‌ماده 467 - در مواردی‌كه دادگاه به‌جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می‌كند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به ‌طریق قرعه معین نماید.

‌ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را كتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.

‌ماده 469 - دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

1 - كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

2 - كسانی كه در دعوا ذی‌نفع باشند.

3 - كسانی‌كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 - كسانی‌كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 - كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.

6 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.

7 - كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8 - كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

‌ماده 470 - كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

‌ماده 471 - درمواردی كه داور با قرعه تعیین می‌شود، هریك از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد كنند، مگر این‌كه موجبات رد بعدا حادث شود كه دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌كند.

‌ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

‌ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

‌ماده 474 - نسبت به امری‌كه از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری كه استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود.‌در صورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند ،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

‌تبصره - در موارد فوق رأی اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده 475 - شخص ثالثی كه برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمایند.

‌ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند.

‌ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی‌ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.

‌ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات  قانونی ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.

‌ماده 480 - حكم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوری یا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

‌ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

1 - با تراضی كتبی طرفین دعوا.

2 - با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا.

‌ماده 482 - رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده 483 - درصورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌كه به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

‌ماده 484 - داوران باید از جلسه‌ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشكیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی كه با اكثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌كه ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضوردر جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.

‌تبصره - درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

‌ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

‌ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

‌ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

‌ماده 488 - هرگاه محكوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادركند . اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

‌ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2 - داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.

3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6 -  رأی به‌وسیله داورانی صادرشده كه مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

7 - قرارداد رجوع  به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

‌ماده 490 - درمورد ماده فوق هریك از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا‌دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی‌كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند.

‌تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

‌ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم  به ‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.‌

تبصره - درمواردی‌كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 492 - درصورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید . ‌این قرار قطعی است .

‌ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

‌ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد .

‌ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

1 - دعوای ورشكستگی.

2 - دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

‌ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن كه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است كه هر سه سال یك‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.

‌ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

‌ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

‌ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود .


Generic cialis
جمعه 1397/09/16 04:47 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis dosage click here take cialis cialis online tadalafil 20 mg cialis cipla best buy cialis taglich interactions for cialis how to buy cialis online usa wow look it cialis mexico generic for cialis
Cialis online
چهارشنبه 1397/09/14 01:43 ب.ظ

Factor effectively utilized!.
wow look it cialis mexico generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg 5 mg cialis coupon printable are there generic cialis viagra or cialis cialis preise schweiz il cialis quanto costa canadian discount cialis get cheap cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 1397/09/14 02:16 ق.ظ

Cheers, I value it.
cialis name brand cheap we choice free trial of cialis cialis pills in singapore cialis dosage recommendations cialis prices in england when can i take another cialis prices on cialis 10 mg cialis bula cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg funziona
buy cialis uk
سه شنبه 1397/09/13 03:15 ب.ظ

Wow all kinds of amazing data.
cialis manufacturer coupon when will generic cialis be available cialis patentablauf in deutschland cialis patent expiration chinese cialis 50 mg cialis daily cialis 20 mg effectiveness safe site to buy cialis online viagra or cialis cialis savings card
buy tadalafil online
سه شنبه 1397/09/13 03:51 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific stuff!
cialis daily prix cialis once a da free cialis cialis online deutschland cialis generico postepay cialis rckenschmerzen i recommend cialis generico 5 mg cialis coupon printable the best choice cialis woman prezzo cialis a buon mercato
buy generic cialis online
دوشنبه 1397/09/12 02:45 ب.ظ

Seriously quite a lot of beneficial material.
import cialis does cialis cause gout cialis 20 mg best price link for you cialis price prices for cialis 50mg how do cialis pills work ou acheter du cialis pas cher try it no rx cialis viagra or cialis cialis dosage recommendations
buy tadalafil
دوشنبه 1397/09/12 03:34 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
callus cialis official site venta de cialis canada cialis from canada interactions for cialis purchasing cialis on the internet side effects for cialis cialis pills price each prix cialis once a da generic cialis in vietnam
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 1397/09/11 03:00 ب.ظ

Really tons of wonderful info!
buy cialis online legal cialis uk we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers wow look it cialis mexico cialis generico milano 200 cialis coupon cialis savings card can i take cialis and ecstasy cialis cipla best buy
Cialis canada
یکشنبه 1397/09/11 03:16 ق.ظ

Wonderful postings, Many thanks.
cialis kaufen cialis generico postepay online prescriptions cialis cialis name brand cheap when will generic cialis be available cialis professional yohimbe best generic drugs cialis cialis diario compra cialis para que sirve achat cialis en europe
Buy cialis online
شنبه 1397/09/10 03:36 ب.ظ

You revealed it effectively!
no prescription cialis cheap cialis billig dose size of cialis effetti del cialis wow cialis tadalafil 100mg bulk cialis cialis flussig 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis venta a domicilio cialis sicuro in linea
Cialis generic
شنبه 1397/09/10 02:52 ق.ظ

Good write ups, Many thanks.
cialis cipla best buy cialis coupons side effects of cialis how much does a cialis cost cialis canada prices on cialis 10 mg cialis side effects canadian drugs generic cialis cialis dosage recommendations female cialis no prescription
buy tadalafil pills
جمعه 1397/09/9 03:33 ب.ظ

Kudos, I like this!
cialis prices 5 mg cialis coupon printable cialis for sale south africa cialis without a doctor's prescription generic cialis pill online cialis generic tadalafil buy where do you buy cialis cialis diario compra cialis 05 tadalafil 5mg
buy cialis
جمعه 1397/09/9 03:48 ق.ظ

Incredible many of excellent tips.
cialis online deutschland cialis australia org order generic cialis online we choice cialis uk generico cialis mexico prezzo di cialis in bulgaria cialis super acti buying brand cialis online interactions for cialis cialis daily dose generic
Cialis 20 mg
پنجشنبه 1397/09/8 04:27 ق.ظ

Thanks a lot, Awesome stuff.
tadalafil tablets cialis canadian drugs generic cialis 20mg uk acheter cialis kamagra cipla cialis online cialis 5 mg schweiz cialis 50 mg soft tab cialis prices in england enter site 20 mg cialis cost warnings for cialis
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 1397/09/7 03:58 ب.ظ

Position effectively taken..
click now cialis from canada prices for cialis 50mg cialis ahumada click now buy cialis brand cialis efficacit cialis 05 cialis tablets for sale effetti del cialis safe site to buy cialis online generic cialis 20mg uk
Online cialis
چهارشنبه 1397/09/7 03:53 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis sale online cialis flussig acquisto online cialis tadalafil tablets cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho click now buy cialis brand india cialis 100mg cost non 5 mg cialis generici
levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه 1397/07/19 11:38 ب.ظ

This is nicely put! !
buy levitra levitra 10 mg prezzo generic levitra vardenafil levitra online levitra prices levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra vardenafil 20mg
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 1397/07/10 01:19 ب.ظ

Truly many of great facts!
viagra vs cialis cialis online get cheap cialis cialis daily dose generic cialis 5 mg funziona tadalafil tablets generic cialis pill online viagra cialis levitra cheap cialis enter site natural cialis
buy cialis medication
یکشنبه 1397/07/8 08:27 ق.ظ

Superb data, Kudos.
cialis billig generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg effetti collateral cialis 20mg buy cialis cheap 10 mg online cialis non 5 mg cialis generici acquisto online cialis recommended site cialis kanada safe dosage for cialis
buy cialis
شنبه 1397/07/7 08:39 ق.ظ

You have made the point.
cialis generic tadalafil buy cheap cialis generic cialis in vietnam try it no rx cialis cialis en mexico precio only now cialis for sale in us cilas free cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg cost
canada drugs online
شنبه 1397/06/31 10:04 ب.ظ

With thanks! A lot of facts.

north west pharmacy canada canadian medications 247 canadian online pharmacies reviews canadian pharmacies stendra most reliable canadian pharmacies aarp recommended canadian pharmacies buy viagrow canadian pharmacies that ship to us online pharmacies of canada buy viagrow pro
viagraky.com
چهارشنبه 1397/06/28 11:05 ب.ظ

Cheers, Helpful stuff!
cialis dosage recommendations tadalafil 5mg cialis generic canadian discount cialis cialis uk next day buying brand cialis online cialis generique we recommend cialis best buy cialis rezeptfrei buying brand cialis online
cialisvbuy.com
سه شنبه 1397/06/27 08:01 ب.ظ

Cheers, I value it.
wow look it cialis mexico what is cialis cialis reviews rx cialis para comprar cialis diario compra generic cialis pro ou trouver cialis sur le net cialis canada only here cialis pills cialis sale online
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 1397/06/15 09:50 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis for bph cialis canadian drugs cialis 20 mg effectiveness cialis cost comprar cialis navarr cialis 5 mg buy generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse cialis flussig viagra cialis levitra
cialissy.com
دوشنبه 1397/06/12 05:41 ق.ظ

Thanks! Numerous postings.

miglior cialis generico free generic cialis generic cialis cialis y deporte calis click here to buy cialis cialis 10 doctissimo buying cialis on internet cialis rezeptfrei cialis online
Online viagra
سه شنبه 1397/05/23 04:52 ق.ظ

Wow lots of awesome information!
where can i buy sildenafil online buy viagra pills where to get viagra prescription cheap online pharmacy no prescription buy viagra without presc viagra price buy viagra usa where to buy viagra without a prescription get viagra prescription generic viagra
Buy cialis
دوشنبه 1397/03/7 06:45 ق.ظ

You expressed it terrifically!
tadalafil cialis tadalafil online cialis y deporte cialis savings card buy cialis uk no prescription cialis generique 5 mg we choice free trial of cialis cialis 5 mg cialis usa cost buy cialis online
Cialis prices
پنجشنبه 1397/02/20 07:20 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis for sale south africa cialis rezeptfrei cost of cialis cvs cialis pills price each cialis daily cialis herbs cialis generic availability cialis super acti cialis from canada cialis for sale
Buy cialis online
جمعه 1397/02/7 09:50 ب.ظ

You suggested this really well!
low cost cialis 20mg generic cialis soft gels chinese cialis 50 mg cialis 5 mg para diabeticos safe site to buy cialis online rezeptfrei cialis apotheke brand cialis nl cialis side effects dangers generic cialis 20mg uk generico cialis mexico
Viagra levitra
سه شنبه 1397/02/4 11:55 ق.ظ

Well voiced of course. .
online pharmacy usa viagra buy viagra in store viagra online pharmacy viagra buy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra order sildenafil how get viagra order sildenafil online uk where can you buy viagra online buy viagra locally viagra online pharmacy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30