تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورك به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به‌تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1 - جمهوری اسلامی ایران كنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی كه حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد كرد.

2 - جمهوری اسلامی ایران فقط كنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احكامی را شناسائی و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو یكی از‌دولتهای عضو كنوانسیون صادر شده باشد.

‌تبصره - رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

 [z]‌كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده 1

1 - این كنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احكام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی كه از آن تقاضای شناسائی و اجرای احكام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این كنوانسیون در مورد احكام داوری كه در دولتی كه از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احكام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.

2 - اصطلاح "‌احكام داوری" نه تنها شامل احكام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلكه شامل احكام صادره از اركان دائمی داوری كه طرفها به‌آنها رجوع كرده‌اند نیز می‌گردد.

3 - هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این كنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد كه‌این كنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احكامی كه تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد كرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد كه كنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینكه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌كننده،‌تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد كرد.

‌ماده 2 -

1 - هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای كتبی را كه به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند كه كلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را‌كه مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینكه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد كه از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع كنند، شناسائی خواهد كرد.

2 - اصطلاح "‌موافقتنامه كتبی" شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.

‌دادگاه یك دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی كه طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد كرده باشند، بنا به‌تقاضای یكی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینكه رأی دهد كه آن موافقتنامه باطل و ‌كان لم یكن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.

‌ماده 3 - هر دولت متعاهد احكام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی كه حكم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احكام داوری كه در مورد آنها این كنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه كه برای شناسائی یا اجرای احكام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.

‌ماده 4 -

1- برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارك زیر را تهیه خواهد كرد:

‌الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حكم .

ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن .

2 - اگر حكم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی كشوری كه حكم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حكم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه كند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا كنسولی تأیید شود .

‌ماده 5 -

1 - مرجع صالحی كه تقاضای شناسائی و اجرای حكم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده و تنها در صورتی كه‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه كند، از شناسائی و اجرای حكم امتناع ورزد :

‌الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاكم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی كه طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون كشور محل صدور حكم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا

ب - اخطار صحیح به طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح كند؛ یا

پ - حكم در خصوص اختلافی است كه شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنكه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفكیك از مسائلی باشد كه‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حكم كه متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا

ت - تركیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون كشوری كه داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا ث - حكم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون كشوری كه حكم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.

2 - در صورتی ممكن است از شناسائی و اجرای حكم داوری نیز امتناع به عمل آید كه مرجع صالح كشوری كه شناسائی و اجرای حكم از آن‌درخواست شده احراز كند كه :

‌الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن كشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد ؛ یا

ب - شناسائی یا اجرای حكم با نظم عمومی آن كشور مغایرت دارد .

‌ماده 6 - اگر نقض یا تعلیق حكم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی كه از وی درخواست شده به حكم‌استناد كند، چنانچه آن را صحیح تلقی كند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حكم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی كه‌تقاضای اجرای حكم داوری را كرده است طرف دیگر را مكلف كند تا تأمین مناسبی بسپارد .

‌ماده 7 -

1 - مفاد این كنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احكام داوری كه دولتهای متعاهد منعقد‌كرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی كه ممكن است برای بهره‌مند ساختن خود از حكم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌قانون یا معاهدات كشوری كه از آن درخواست شده به حكم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت .

2 - پروتكل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و كنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احكام داوری خارجی‌مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این كنوانسیون و تا حدودی كه به وسیله این كنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد .

‌ماده 8 -

1 - این كنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337.10.10 هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد  نیز هر دولت دیگری‌كه عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد .

2 - این كنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد .

‌ماده 9 -

1 - این كنوانسیون برای الحاق كلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند .

2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت .

‌ماده 10 -

1 - هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد كه این كنوانسیون به كلیه یا هر یك از سرزمینهائی كه آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی كه كنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد .

2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه  به دبیركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر كل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر كدام كه مؤخر است -‌قابل اجراء خواهد بود .

3 - در خصوص سرزمینهائی كه این كنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امكان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این كنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی كه به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد كرد .

‌ماده 11 - در مورد دولت فدرال یا دولتی كه دارای حكومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:

‌الف - در مورد موادی از این كنوانسیون كه در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال  در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمی‌شوند .

ب - در مورد موادی از این كنوانسیون كه در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد كه به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.

پ - دولت فدرال عضو كنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر كه از طریق دبیركل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشكیل دهنده آن را در خصوص هر یك از مقررات خاص این كنوانسیون كه نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است كه به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد كرد .

‌ماده 12 -

1 - این كنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 - این كنوانسیون برای هر دولتی كه پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این كنوانسیون را تصویب كرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد .

‌ماده 13 -

1 - هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این كنوانسیون را از طریق اطلاعیه كتبی به دبیر كل سازمان ملل متحد اعلام كند. اعلام انصراف از‌عضویت یك سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر كل معتبر خواهد بود .

2 - هر دولتی كه به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر كل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد كه تسری این كنوانسیون به سرزمین مربوط یك سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیركل پایان می‌یابد .

3 - این كنوانسیون در مورد احكام داوری كه در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌كماكان قابل اجراء خواهد بود .

‌ماده 14 - یك دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این كنوانسیون، تا حدودی كه آن دولت متعهد به اعمال این‌كنوانسیون است، منتفع سازد .

‌ماده 15 - دبیركل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد كرد:

‌الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8)

ب - الحاقها طبق ماده (9)

پ - اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (1)، (10) و (11)

ت - تاریخی كه در آن، این كنوانسیون طبق ماده (12) لازم‌الاجراء می‌گردد .

ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (13)

‌ماده 16 -

1 - این كنوانسیون كه متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یكسانی برخوردارند، به

بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده‌خواهد شد .

2 - دبیر كل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این كنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد كرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب(20/1/1380) و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی


Cialis canada
جمعه 1397/09/16 03:08 ب.ظ

You revealed this exceptionally well!
wow cialis tadalafil 100mg buying cialis on internet does cialis cause gout buying cialis in colombia cialis 5 mg scheda tecnica legalidad de comprar cialis cialis patent expiration look here cialis order on line cialis 20 mg cost cialis efficacit
Cialis canada
پنجشنبه 1397/09/15 08:03 ب.ظ

You actually expressed this terrifically.
cialis pas cher paris cialis with 2 days delivery cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis name brand cheap preis cialis 20mg schweiz cialis australian price cialis savings card side effects of cialis link for you cialis price
where to buy cialis online
پنجشنبه 1397/09/15 12:30 ق.ظ

Thanks! I appreciate it.
prix cialis once a da price cialis per pill cialis prezzo in linea basso cialis generico in farmacia cost of cialis per pill buy cialis cialis tablets cialis sale online cialis name brand cheap cialis cipla best buy
Buy cialis
چهارشنبه 1397/09/14 08:32 ق.ظ

Terrific tips. Kudos.
we choice free trial of cialis cialis cost cialis for sale south africa generic cialis 20mg uk cuanto cuesta cialis yaho cialis generico en mexico generic low dose cialis tadalafil tablets precios cialis peru cialis free trial
where to buy cialis online
سه شنبه 1397/09/13 08:59 ب.ظ

Useful write ups. Thank you.
cialis uk next day cialis usa cost tadalafil 10 mg brand cialis nl buying cialis overnight cialis tadalafil online cialis prices in england cialis arginine interactio fast cialis online acheter cialis meilleur pri
buy cials online
سه شنبه 1397/09/13 10:08 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis tablets for sale generic cialis 20mg uk achat cialis en itali click here to buy cialis buy cialis online cialis generique cialis coupons printable american pharmacy cialis buying cialis in colombia fast cialis online
Online cialis
دوشنبه 1397/09/12 10:21 ب.ظ

Fantastic stuff. With thanks!
generic cialis pro cialis 20mg preis cf side effects for cialis cipla cialis online cialis official site cialis 5mg prix cialis 5mg prix cialis side effects cialis farmacias guadalajara cipla cialis online
buy cialis online best price
دوشنبه 1397/09/12 09:38 ق.ظ

Cheers. Awesome stuff.
dosagem ideal cialis the best choice cialis woman price cialis wal mart pharmacy buying brand cialis online the best site cialis tablets cheap cialis click here to buy cialis cialis dosage recommendations interactions for cialis miglior cialis generico
Cialis generic
یکشنبه 1397/09/11 09:48 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff.
cialis italia gratis cialis e hiv we recommend cialis info cialis efficacit cialis generic cialis en 24 hora cialis efficacit brand cialis generic best generic drugs cialis cialis daily new zealand
buy cialis uk
یکشنبه 1397/09/11 08:59 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it!
cialis coupon tadalafil 10 mg how do cialis pills work cialis uk get cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis sale online cialis for sale south africa cialis for sale south africa try it no rx cialis
buy cheap cialis on line
شنبه 1397/09/10 09:59 ب.ظ

Fantastic knowledge. Thanks.
buying cialis in colombia how does cialis work cialis 5mg tadalafil cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen bankberweisung 5 mg cialis coupon printable generic cialis pill online low cost cialis 20mg click here to buy cialis
buy cialis delhi
شنبه 1397/09/10 08:45 ق.ظ

Whoa all kinds of helpful advice!
buy name brand cialis on line buy cialis sample pack cialis canada on line purchase once a day cialis wow cialis 20 cialis generic availability generic cialis at the pharmacy cialis for bph we recommend cheapest cialis price cialis per pill
Generic cialis
جمعه 1397/09/9 09:28 ب.ظ

Really a lot of good info.
cialis 5mg billiger cialis 20 mg effectiveness cialis ahumada click now buy cialis brand cialis purchasing generic cialis at the pharmacy cost of cialis cvs how to purchase cialis on line buy original cialis import cialis
cialis
جمعه 1397/09/9 09:34 ق.ظ

Good knowledge. Appreciate it.
cialis kaufen bankberweisung best generic drugs cialis achat cialis en suisse buying brand cialis online generic cialis tadalafil cialis authentique suisse online prescriptions cialis cialis 30 day trial coupon cialis prices we use it cialis online store
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 1397/09/8 10:32 ب.ظ

You actually said that superbly.
prices for cialis 50mg cialis ahumada acquistare cialis internet buy online cialis 5mg look here cialis cheap canada cialis kamagra levitra cialis daily reviews overnight cialis tadalafil female cialis no prescription cialis en 24 hora
buy generic cialis
پنجشنبه 1397/09/8 10:59 ق.ظ

Useful information. Cheers.
cialis flussig chinese cialis 50 mg recommended site cialis kanada cialis from canada buy original cialis bulk cialis cialis arginine interactio cialis pills in singapore we recommend cialis best buy tadalafil generic
buy cialis pills
چهارشنبه 1397/09/7 10:21 ب.ظ

Thanks. I like it!
cialis generique look here cialis cheap canada we recommend cheapest cialis how does cialis work 5 mg cialis coupon printable non 5 mg cialis generici cialis preise schweiz overnight cialis tadalafil cialis daily can i take cialis and ecstasy
buy generic cialis pills
دوشنبه 1397/07/9 03:37 ب.ظ

Kudos, Awesome information!
cost of cialis per pill cialis y deporte cialis 5 mg funziona costo in farmacia cialis cheap cialis acquistare cialis internet cialis coupons printable prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg uk il cialis quanto costa
canada online pharmacies
یکشنبه 1397/07/1 01:28 ب.ظ

Thanks, Loads of forum posts!

viagra canadiense canada medication list canadian drug store canadian pharmacies stendra canada pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals canadian pharmaceuticals online aarp recommended canadian pharmacies canadianpharmacyusa24h best canadian pharmacy
Saudia
جمعه 1397/06/16 02:44 ب.ظ
Excellent post. Ι was checking constantly this blog and I'm impressed!

Ꮩery useful info specifіcally tһe last pwrt :) I care foг ѕuch info much.I wwas looкing
for thіs partіcular іnformation fοr ɑ long time. Thank you and Ьest of luck.
cialisonla.com
دوشنبه 1397/06/12 03:02 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis lilly tadalafi we like it cialis price generic cialis how do cialis pills work non 5 mg cialis generici callus cialis wir preise dosagem ideal cialis cialis en mexico precio cialis 5 mg
cialisbuys.com
یکشنبه 1397/06/11 10:12 ب.ظ

Kudos, I appreciate this.
cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online buy cialis uk no prescription when can i take another cialis cialis canada on line achat cialis en suisse how much does a cialis cost viagra vs cialis cialis 5 mg scheda tecnica if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
سه شنبه 1397/05/23 01:01 ق.ظ

Superb write ups. Many thanks!
acheter du cialis a geneve prices for cialis 50mg cialis daily dose generic generic cialis 20mg tablets dosagem ideal cialis enter site 20 mg cialis cost cialis farmacias guadalajara walgreens price for cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupon
Gustave
یکشنبه 1397/05/7 11:40 ق.ظ
You could certainly see your enthusiasm in the work you write.

The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't
afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.
Michail
چهارشنبه 1397/04/13 06:53 ق.ظ
Having read thos Ι thouɡht it ԝas realⅼy informative.
Ӏ aρpreciate you tаking thе timе and
energy to рut tһis content togethеr. I once aɡaіn fіnd myself personally spending
а ѕignificant amount ᧐f timе bⲟtһ reeading
and leaving comments. Buut ѕo what, it was strill worthwhile!
Globalplus
دوشنبه 1397/04/11 03:10 ق.ظ
Hi, i read yoᥙr blog occasionally annd i owwn a sіmilar
one and i was јust wondering if you get a lot ᧐f spqm feedback?
Ιf so how doo you reduce it, any plugin or anything yoᥙ cɑn recommend?

I get so mucһ lately it's driving me insane so any assistance іs vеry mᥙch appreciated.
Ikey
جمعه 1397/04/1 08:25 ب.ظ
You're so interesting! I d᧐n't suppose Ι have rеad through a single thihg lіke that beforе.
So good tⲟ find another person with sоme origginal tһoughts oon thіѕ topic.

Realⅼy.. thanks for starting this ᥙp. This website is one thing
that's needеd on the web, ѕomeone wіth a ⅼittle originality!
Anselm
دوشنبه 1397/03/28 11:48 ق.ظ
Thɑnk yоu for tһe good writeup. Ιt іn fact was a amussment account іt.
Look advanced tо morе aɗded agreeable frоm you!
By the way, һow cоuld we communicate?
Pharmacy App
جمعه 1397/02/28 09:07 ق.ظ
whoah this weblog is great i love reading
your articles. Keep up the great work! Yoou
already know, lot of individuals are looking round for this
information, you could aid them greatly.
Eyelashes
پنجشنبه 1397/02/27 07:14 ق.ظ
Definitely believe that which you stated. Your favorite justification apppeared to bee
on the interne tthe simplest thing to be aware of. I say to
you, I certainly get annoyed while people consider worries that
they plainly do not know about. Yoou managed to hit the nail upon the top aand defined out
the whole tthing without having side-effects , people can take a signal.

Will probaby be back to get more. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30