تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورك به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به‌تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1 - جمهوری اسلامی ایران كنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی كه حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد كرد.

2 - جمهوری اسلامی ایران فقط كنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احكامی را شناسائی و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو یكی از‌دولتهای عضو كنوانسیون صادر شده باشد.

‌تبصره - رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

 [z]‌كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده 1

1 - این كنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احكام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی كه از آن تقاضای شناسائی و اجرای احكام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این كنوانسیون در مورد احكام داوری كه در دولتی كه از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احكام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.

2 - اصطلاح "‌احكام داوری" نه تنها شامل احكام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلكه شامل احكام صادره از اركان دائمی داوری كه طرفها به‌آنها رجوع كرده‌اند نیز می‌گردد.

3 - هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این كنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد كه‌این كنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احكامی كه تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد كرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد كه كنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینكه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌كننده،‌تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد كرد.

‌ماده 2 -

1 - هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای كتبی را كه به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند كه كلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را‌كه مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینكه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد كه از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع كنند، شناسائی خواهد كرد.

2 - اصطلاح "‌موافقتنامه كتبی" شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.

‌دادگاه یك دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی كه طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد كرده باشند، بنا به‌تقاضای یكی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینكه رأی دهد كه آن موافقتنامه باطل و ‌كان لم یكن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.

‌ماده 3 - هر دولت متعاهد احكام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی كه حكم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احكام داوری كه در مورد آنها این كنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه كه برای شناسائی یا اجرای احكام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.

‌ماده 4 -

1- برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارك زیر را تهیه خواهد كرد:

‌الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حكم .

ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن .

2 - اگر حكم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی كشوری كه حكم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حكم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه كند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا كنسولی تأیید شود .

‌ماده 5 -

1 - مرجع صالحی كه تقاضای شناسائی و اجرای حكم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده و تنها در صورتی كه‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه كند، از شناسائی و اجرای حكم امتناع ورزد :

‌الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاكم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی كه طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون كشور محل صدور حكم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا

ب - اخطار صحیح به طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح كند؛ یا

پ - حكم در خصوص اختلافی است كه شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنكه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفكیك از مسائلی باشد كه‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حكم كه متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا

ت - تركیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون كشوری كه داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا ث - حكم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون كشوری كه حكم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.

2 - در صورتی ممكن است از شناسائی و اجرای حكم داوری نیز امتناع به عمل آید كه مرجع صالح كشوری كه شناسائی و اجرای حكم از آن‌درخواست شده احراز كند كه :

‌الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن كشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد ؛ یا

ب - شناسائی یا اجرای حكم با نظم عمومی آن كشور مغایرت دارد .

‌ماده 6 - اگر نقض یا تعلیق حكم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی كه از وی درخواست شده به حكم‌استناد كند، چنانچه آن را صحیح تلقی كند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حكم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی كه‌تقاضای اجرای حكم داوری را كرده است طرف دیگر را مكلف كند تا تأمین مناسبی بسپارد .

‌ماده 7 -

1 - مفاد این كنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احكام داوری كه دولتهای متعاهد منعقد‌كرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی كه ممكن است برای بهره‌مند ساختن خود از حكم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌قانون یا معاهدات كشوری كه از آن درخواست شده به حكم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت .

2 - پروتكل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و كنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احكام داوری خارجی‌مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این كنوانسیون و تا حدودی كه به وسیله این كنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد .

‌ماده 8 -

1 - این كنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337.10.10 هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد  نیز هر دولت دیگری‌كه عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد .

2 - این كنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد .

‌ماده 9 -

1 - این كنوانسیون برای الحاق كلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند .

2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت .

‌ماده 10 -

1 - هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد كه این كنوانسیون به كلیه یا هر یك از سرزمینهائی كه آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی كه كنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد .

2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه  به دبیركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر كل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر كدام كه مؤخر است -‌قابل اجراء خواهد بود .

3 - در خصوص سرزمینهائی كه این كنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امكان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این كنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی كه به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد كرد .

‌ماده 11 - در مورد دولت فدرال یا دولتی كه دارای حكومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:

‌الف - در مورد موادی از این كنوانسیون كه در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال  در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمی‌شوند .

ب - در مورد موادی از این كنوانسیون كه در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد كه به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.

پ - دولت فدرال عضو كنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر كه از طریق دبیركل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشكیل دهنده آن را در خصوص هر یك از مقررات خاص این كنوانسیون كه نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است كه به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد كرد .

‌ماده 12 -

1 - این كنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 - این كنوانسیون برای هر دولتی كه پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این كنوانسیون را تصویب كرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد .

‌ماده 13 -

1 - هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این كنوانسیون را از طریق اطلاعیه كتبی به دبیر كل سازمان ملل متحد اعلام كند. اعلام انصراف از‌عضویت یك سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر كل معتبر خواهد بود .

2 - هر دولتی كه به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر كل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد كه تسری این كنوانسیون به سرزمین مربوط یك سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیركل پایان می‌یابد .

3 - این كنوانسیون در مورد احكام داوری كه در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌كماكان قابل اجراء خواهد بود .

‌ماده 14 - یك دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این كنوانسیون، تا حدودی كه آن دولت متعهد به اعمال این‌كنوانسیون است، منتفع سازد .

‌ماده 15 - دبیركل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد كرد:

‌الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8)

ب - الحاقها طبق ماده (9)

پ - اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (1)، (10) و (11)

ت - تاریخی كه در آن، این كنوانسیون طبق ماده (12) لازم‌الاجراء می‌گردد .

ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (13)

‌ماده 16 -

1 - این كنوانسیون كه متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یكسانی برخوردارند، به

بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده‌خواهد شد .

2 - دبیر كل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این كنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد كرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب(20/1/1380) و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی


buy generic cialis pills
دوشنبه 1397/07/9 03:37 ب.ظ

Kudos, Awesome information!
cost of cialis per pill cialis y deporte cialis 5 mg funziona costo in farmacia cialis cheap cialis acquistare cialis internet cialis coupons printable prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg uk il cialis quanto costa
canada online pharmacies
یکشنبه 1397/07/1 01:28 ب.ظ

Thanks, Loads of forum posts!

viagra canadiense canada medication list canadian drug store canadian pharmacies stendra canada pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals canadian pharmaceuticals online aarp recommended canadian pharmacies canadianpharmacyusa24h best canadian pharmacy
Saudia
جمعه 1397/06/16 02:44 ب.ظ
Excellent post. Ι was checking constantly this blog and I'm impressed!

Ꮩery useful info specifіcally tһe last pwrt :) I care foг ѕuch info much.I wwas looкing
for thіs partіcular іnformation fοr ɑ long time. Thank you and Ьest of luck.
cialisonla.com
دوشنبه 1397/06/12 03:02 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis lilly tadalafi we like it cialis price generic cialis how do cialis pills work non 5 mg cialis generici callus cialis wir preise dosagem ideal cialis cialis en mexico precio cialis 5 mg
cialisbuys.com
یکشنبه 1397/06/11 10:12 ب.ظ

Kudos, I appreciate this.
cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online buy cialis uk no prescription when can i take another cialis cialis canada on line achat cialis en suisse how much does a cialis cost viagra vs cialis cialis 5 mg scheda tecnica if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
سه شنبه 1397/05/23 01:01 ق.ظ

Superb write ups. Many thanks!
acheter du cialis a geneve prices for cialis 50mg cialis daily dose generic generic cialis 20mg tablets dosagem ideal cialis enter site 20 mg cialis cost cialis farmacias guadalajara walgreens price for cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupon
Gustave
یکشنبه 1397/05/7 11:40 ق.ظ
You could certainly see your enthusiasm in the work you write.

The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't
afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.
Michail
چهارشنبه 1397/04/13 06:53 ق.ظ
Having read thos Ι thouɡht it ԝas realⅼy informative.
Ӏ aρpreciate you tаking thе timе and
energy to рut tһis content togethеr. I once aɡaіn fіnd myself personally spending
а ѕignificant amount ᧐f timе bⲟtһ reeading
and leaving comments. Buut ѕo what, it was strill worthwhile!
Globalplus
دوشنبه 1397/04/11 03:10 ق.ظ
Hi, i read yoᥙr blog occasionally annd i owwn a sіmilar
one and i was јust wondering if you get a lot ᧐f spqm feedback?
Ιf so how doo you reduce it, any plugin or anything yoᥙ cɑn recommend?

I get so mucһ lately it's driving me insane so any assistance іs vеry mᥙch appreciated.
Ikey
جمعه 1397/04/1 08:25 ب.ظ
You're so interesting! I d᧐n't suppose Ι have rеad through a single thihg lіke that beforе.
So good tⲟ find another person with sоme origginal tһoughts oon thіѕ topic.

Realⅼy.. thanks for starting this ᥙp. This website is one thing
that's needеd on the web, ѕomeone wіth a ⅼittle originality!
Anselm
دوشنبه 1397/03/28 11:48 ق.ظ
Thɑnk yоu for tһe good writeup. Ιt іn fact was a amussment account іt.
Look advanced tо morе aɗded agreeable frоm you!
By the way, һow cоuld we communicate?
Pharmacy App
جمعه 1397/02/28 09:07 ق.ظ
whoah this weblog is great i love reading
your articles. Keep up the great work! Yoou
already know, lot of individuals are looking round for this
information, you could aid them greatly.
Eyelashes
پنجشنبه 1397/02/27 07:14 ق.ظ
Definitely believe that which you stated. Your favorite justification apppeared to bee
on the interne tthe simplest thing to be aware of. I say to
you, I certainly get annoyed while people consider worries that
they plainly do not know about. Yoou managed to hit the nail upon the top aand defined out
the whole tthing without having side-effects , people can take a signal.

Will probaby be back to get more. Thanks
Chelsey
چهارشنبه 1397/02/26 06:11 ب.ظ
Hello, Neat post. There iis a problem together with your web site in internet explorer, would test this?
IE nonetheless is the marketplace leader and a huge part
of other folks will miss your wonderful writing due to this problem.
Eye Lashes
چهارشنبه 1397/02/26 10:37 ق.ظ
Superb blog! Do you have any helpful hints ffor aspiring writers?
I'm planing to start my own website soon but I'm a
ljttle lost on everything. Would you advise starting
with a frree platform like Wordpress or go for a paid option? There
aree so mqny options out there that I'm totally confused ..
Any recommendations? Bless you!
Cialis canada
پنجشنبه 1397/02/20 07:35 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cost of cialis cvs cialis flussig cialis generico cialis arginine interactio tadalafil 10 mg side effects for cialis cialis en mexico precio cipla cialis online order cialis from india cialis for daily use
Generic viagra
پنجشنبه 1397/02/6 02:56 ق.ظ

Thanks, Loads of data!

buy viagra tablets online online buy viagra buy viagra pfizer viagra prices uk best place buy viagra online cheap online viagra buy viagra soft tabs buy viagra in malaysia viagra price cheap viagra uk
depforce
جمعه 1397/01/31 10:34 ب.ظ
Howdy! I'm at woprk browsing your blog from mmy new iphone 4!
Just wanmted too saay Ilove reading yopur blog andd look forwazrd tto alll your
posts! Keep up the fazntastic work!
Ahmed Hassan
یکشنبه 1397/01/26 10:30 ق.ظ
I blog frequently аnd I truly appreciatе youг
cоntent. Ꭲһis article һas truly peaked my
іnterest. I am going to taкe a note of your website and
keep checking for new details aЬⲟut оnce pеr ᴡeek.

I subscribed tο your RSS feed aѕ well.
viagra super active deutschland
پنجشنبه 1397/01/23 01:04 ب.ظ
I like the valuable infoгmation you provide on your articles.

I'll bookmark үour blog аnd check once mοге rіght here regularly.

I am quite certain I'll bе tοld lots of new stuff
right here! Gⲟod luck for the following!
Cialis pills
یکشنبه 1397/01/19 02:31 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne how does cialis work american pharmacy cialis compare prices cialis uk tarif cialis france we recommend cialis info cialis rezeptfrei cialis 20mg preis cf generic cialis review uk
mezo
دوشنبه 1397/01/6 08:43 ب.ظ
At this time іt sounds likе Movable Type is the Ьeѕt blogging platform out there right now.
(from what I've reaɗ) Is that wһat you'rе using on үour blog?
Cialis pills
جمعه 1397/01/3 05:44 ق.ظ

Thanks. Awesome stuff!
cialis dosage we like it cialis soft gel generic cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis online napol order a sample of cialis cialis manufacturer coupon price cialis wal mart pharmacy buying cialis overnight buy cialis cheap 10 mg
How much does it cost for leg lengthening?
یکشنبه 1396/06/26 11:08 ب.ظ
Hello! I realize this is somewhat off-topic
however I needed to ask. Does managing a well-established website such as yours take a massive amount work?
I'm completely new to blogging however I do write in my diary daily.
I'd like to start a blog so I can share my own experience and views online.
Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring
bloggers. Thankyou!
albatooman.wordpress.com
جمعه 1396/05/13 12:13 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about foot pain conditions.
Foot Problems
یکشنبه 1396/05/8 03:45 ق.ظ
It's actually a cool and helpful piece of information.
I am glad that you shared this helpful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
std home test
جمعه 1396/04/2 08:36 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
مناسب ابتدا آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من
مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب به
کمک پر کسانی که معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید
انجام من می مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
Boyce
دوشنبه 1396/02/25 05:40 ق.ظ
Hi it's me, I am also visiting this site regularly, this
website is actually fastidious and the visitors are truly
sharing pleasant thoughts.
Lavina
شنبه 1396/02/23 09:46 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good success. If you know of any please share.
Many thanks!
BHW
جمعه 1396/01/25 06:21 ق.ظ
I'm extremely pleased to discover this website.
I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!!
I definitely loved every part of it and I have you book marked to look at new information in your site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30