تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورك به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به‌تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1 - جمهوری اسلامی ایران كنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی كه حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد كرد.

2 - جمهوری اسلامی ایران فقط كنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احكامی را شناسائی و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو یكی از‌دولتهای عضو كنوانسیون صادر شده باشد.

‌تبصره - رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

 [z]‌كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده 1

1 - این كنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احكام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی كه از آن تقاضای شناسائی و اجرای احكام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این كنوانسیون در مورد احكام داوری كه در دولتی كه از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احكام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.

2 - اصطلاح "‌احكام داوری" نه تنها شامل احكام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلكه شامل احكام صادره از اركان دائمی داوری كه طرفها به‌آنها رجوع كرده‌اند نیز می‌گردد.

3 - هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این كنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد كه‌این كنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احكامی كه تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد كرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد كه كنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینكه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌كننده،‌تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد كرد.

‌ماده 2 -

1 - هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای كتبی را كه به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند كه كلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را‌كه مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینكه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد كه از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع كنند، شناسائی خواهد كرد.

2 - اصطلاح "‌موافقتنامه كتبی" شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.

‌دادگاه یك دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی كه طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد كرده باشند، بنا به‌تقاضای یكی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینكه رأی دهد كه آن موافقتنامه باطل و ‌كان لم یكن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.

‌ماده 3 - هر دولت متعاهد احكام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی كه حكم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احكام داوری كه در مورد آنها این كنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه كه برای شناسائی یا اجرای احكام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.

‌ماده 4 -

1- برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارك زیر را تهیه خواهد كرد:

‌الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حكم .

ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن .

2 - اگر حكم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی كشوری كه حكم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حكم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه كند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا كنسولی تأیید شود .

‌ماده 5 -

1 - مرجع صالحی كه تقاضای شناسائی و اجرای حكم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده و تنها در صورتی كه‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه كند، از شناسائی و اجرای حكم امتناع ورزد :

‌الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاكم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی كه طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون كشور محل صدور حكم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا

ب - اخطار صحیح به طرفی كه علیه وی به حكم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح كند؛ یا

پ - حكم در خصوص اختلافی است كه شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنكه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفكیك از مسائلی باشد كه‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حكم كه متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا

ت - تركیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون كشوری كه داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا ث - حكم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون كشوری كه حكم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.

2 - در صورتی ممكن است از شناسائی و اجرای حكم داوری نیز امتناع به عمل آید كه مرجع صالح كشوری كه شناسائی و اجرای حكم از آن‌درخواست شده احراز كند كه :

‌الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن كشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد ؛ یا

ب - شناسائی یا اجرای حكم با نظم عمومی آن كشور مغایرت دارد .

‌ماده 6 - اگر نقض یا تعلیق حكم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی كه از وی درخواست شده به حكم‌استناد كند، چنانچه آن را صحیح تلقی كند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حكم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی كه‌تقاضای اجرای حكم داوری را كرده است طرف دیگر را مكلف كند تا تأمین مناسبی بسپارد .

‌ماده 7 -

1 - مفاد این كنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احكام داوری كه دولتهای متعاهد منعقد‌كرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی كه ممكن است برای بهره‌مند ساختن خود از حكم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌قانون یا معاهدات كشوری كه از آن درخواست شده به حكم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت .

2 - پروتكل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و كنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احكام داوری خارجی‌مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این كنوانسیون و تا حدودی كه به وسیله این كنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد .

‌ماده 8 -

1 - این كنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337.10.10 هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد  نیز هر دولت دیگری‌كه عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد .

2 - این كنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد .

‌ماده 9 -

1 - این كنوانسیون برای الحاق كلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند .

2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت .

‌ماده 10 -

1 - هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد كه این كنوانسیون به كلیه یا هر یك از سرزمینهائی كه آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی كه كنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد .

2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه  به دبیركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر كل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر كدام كه مؤخر است -‌قابل اجراء خواهد بود .

3 - در خصوص سرزمینهائی كه این كنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امكان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این كنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی كه به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد كرد .

‌ماده 11 - در مورد دولت فدرال یا دولتی كه دارای حكومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:

‌الف - در مورد موادی از این كنوانسیون كه در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال  در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمی‌شوند .

ب - در مورد موادی از این كنوانسیون كه در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد كه به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.

پ - دولت فدرال عضو كنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر كه از طریق دبیركل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشكیل دهنده آن را در خصوص هر یك از مقررات خاص این كنوانسیون كه نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است كه به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد كرد .

‌ماده 12 -

1 - این كنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 - این كنوانسیون برای هر دولتی كه پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این كنوانسیون را تصویب كرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد .

‌ماده 13 -

1 - هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این كنوانسیون را از طریق اطلاعیه كتبی به دبیر كل سازمان ملل متحد اعلام كند. اعلام انصراف از‌عضویت یك سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر كل معتبر خواهد بود .

2 - هر دولتی كه به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر كل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد كه تسری این كنوانسیون به سرزمین مربوط یك سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیركل پایان می‌یابد .

3 - این كنوانسیون در مورد احكام داوری كه در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌كماكان قابل اجراء خواهد بود .

‌ماده 14 - یك دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این كنوانسیون، تا حدودی كه آن دولت متعهد به اعمال این‌كنوانسیون است، منتفع سازد .

‌ماده 15 - دبیركل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد كرد:

‌الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8)

ب - الحاقها طبق ماده (9)

پ - اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (1)، (10) و (11)

ت - تاریخی كه در آن، این كنوانسیون طبق ماده (12) لازم‌الاجراء می‌گردد .

ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (13)

‌ماده 16 -

1 - این كنوانسیون كه متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یكسانی برخوردارند، به

بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده‌خواهد شد .

2 - دبیر كل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این كنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد كرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب(20/1/1380) و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی


http://ultraketoxburn.org/
پنجشنبه 1398/04/13 12:27 ب.ظ
Great post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired!
Very useful information specially the last section :
) I handle such info much. I was looking for this particular
info for a very long time. Thanks and best of luck.
http://naturalbiogenicsforskolin.net/
پنجشنبه 1398/04/13 07:14 ق.ظ
Good day I am so excited I found your web site, I really found you by accident,
while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am here
now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post
and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it
all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great job.
Keto Quick Diet
پنجشنبه 1398/04/13 06:48 ق.ظ
Hey there would you mind letting me know which hosting company you're using?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker
then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?

Thanks, I appreciate it!
http://toneketo.org/
پنجشنبه 1398/04/13 05:31 ق.ظ
Hi! I've been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
Just wanted to tell you keep up the good work!
http://www.vinhoscortem.com/index.php/wine-news/cortem-updates/entry/change-your-lifetime-strategies-for-personal-growth
پنجشنبه 1398/04/13 03:07 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that
I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will
be subscribing to your feeds and even I achievement you access
consistently quickly.
Mega 10 Boost Reviews
چهارشنبه 1398/04/12 07:38 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
I'm hoping the same high-grade blog post from you in the
upcoming also. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get
my own blog now. Actually the blogging is spreading
its wings rapidly. Your write up is a good example of
it.
Mega 10 Boost
چهارشنبه 1398/04/12 05:48 ب.ظ
bookmarked!!, I really like your blog!
Derma Vi Reviews
چهارشنبه 1398/04/12 05:33 ب.ظ
Whats up very cool web site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
I'll bookmark your web site and take the feeds additionally...I am
glad to seek out so many helpful info here in the put up, we want
work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.
http://hardstuffmaleenhancement.net/
چهارشنبه 1398/04/12 01:12 ب.ظ
Wohh precisely what I was looking for, thanks for putting up.
Keto Charge Plus
سه شنبه 1398/04/11 04:42 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if everybody else experiencing
issues with your site. It appears like some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide
feedback and let me know if this is happening
to them as well? This could be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Thank you
http://learn.medicaidalaska.com/UserProfile/tabid/42/UserID/2424398/Default.aspx
سه شنبه 1398/04/11 02:01 ب.ظ
Good ? I should definitely pronounce, impressed with
your website. I had no trouble navigating through all the
tabs and related info ended up being truly easy to do to access.
I recently found what I hoped for before you know it
at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add
forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate.
Nice task.
Simply Beautiful Skin Cream Review
سه شنبه 1398/04/11 01:40 ب.ظ
Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the outstanding work!
Tone Keto Review
سه شنبه 1398/04/11 11:17 ق.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this website before
but after reading through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking
back often!
https://www.cacrs.com/groups/do-male-enhancement-pills-work-male-enhancement-article/
سه شنبه 1398/04/11 07:35 ق.ظ
Terrific work! This is the kind of information that are supposed
to be shared around the web. Disgrace on Google for not
positioning this publish higher! Come on over and seek
advice from my web site . Thank you =)
http://www.crosspoint300.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15148
سه شنبه 1398/04/11 05:14 ق.ظ
Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted
to say that I have truly loved surfing around your weblog posts.

After all I'll be subscribing for your feed and I hope you write once more soon!
Fast Burn Keto Reviews
سه شنبه 1398/04/11 12:35 ق.ظ
Excellent site you've got here.. It's difficult to find quality writing like yours these
days. I really appreciate individuals like you! Take
care!!
http://terrirast.strikingly.com/
یکشنبه 1398/04/2 10:52 ق.ظ

Wow tons of terrific tips.
cialis prices we choice free trial of cialis cialis 5 mg schweiz only here cialis pills cialis venta a domicilio cialis generique cialis lilly tadalafi viagra cialis levitra cialis australian price buy cialis online legal
tadalafil generic vs cialis
شنبه 1398/04/1 08:14 ب.ظ

Effectively spoken truly. .
cialis patentablauf in deutschland cialis 100mg suppliers cialis per paypa buy cialis sample pack when will generic cialis be available cialis 5 mg buy cialis para que sirve prix de cialis prix cialis once a da overnight cialis tadalafil
http://veymeama.strikingly.com/
شنبه 1398/04/1 03:18 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
we choice cialis pfizer india cialis 10mg prix pharmaci female cialis no prescription buying cialis overnight cialis generique 5 mg cialis alternative get cheap cialis we use it 50 mg cialis dose cialis generic availability cialis sale online
http://crowemmac.strikingly.com/
جمعه 1398/03/31 11:10 ق.ظ

Incredible a lot of valuable advice.
only now cialis for sale in us india cialis 100mg cost cialis 20mg preis cf 5 mg cialis pharmacie en ligne buy brand cialis cheap acquisto online cialis cialis online click here cialis daily uk price cialis best cialis en 24 hora
http://owinwea.strikingly.com/
پنجشنبه 1398/03/30 06:40 ب.ظ

Many thanks. Ample information.

cialis coupons cialis italia gratis side effects of cialis we choice cialis uk opinioni cialis generico tadalafil 5mg click now cialis from canada free cialis viagra cialis levitra cialis australia org
http://junnoca.strikingly.com/
پنجشنبه 1398/03/30 12:19 ق.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot.
buy cialis cheap 10 mg buying cialis on internet cialis soft tabs for sale cialis kamagra levitra cialis generic availability american pharmacy cialis cialis para que sirve cialis savings card cialis tablets for sale cilas
Online cialis
چهارشنبه 1398/03/29 07:36 ق.ظ

Thanks! I like it.
buy cialis generic cialis tadalafil cialis et insomni calis price cialis wal mart pharmacy cialis canada cheap cialis india cialis 100mg cost cialis uk next day we use it 50 mg cialis dose
what is cialis
سه شنبه 1398/03/28 09:11 ق.ظ

With thanks, Loads of stuff!

cialis dosage amounts cialis in sconto calis cialis online deutschland cialis dosage tadalafil 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis generika cialis farmacias guadalajara try it no rx cialis
Cialis online
دوشنبه 1398/03/27 06:03 ب.ظ

Good info. Kudos.
buy cialis online acheter du cialis a geneve cialis rckenschmerzen buy cialis online legal cialis 20 mg low cost cialis 20mg only now cialis 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral cialis 100mg suppliers
chinese cialis 50 mg
دوشنبه 1398/03/27 03:02 ق.ظ

Incredible tons of very good material!
purchase once a day cialis usa cialis online tesco price cialis cialis bula generic cialis 20mg uk cialis generique 5 mg estudios de cialis genricos canadian discount cialis order cialis from india sublingual cialis online
female cialis no prescription
شنبه 1398/03/25 11:20 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of info.

cialis farmacias guadalajara click here take cialis generic cialis 20mg uk cialis pills comprar cialis 10 espa241a tadalafilo dosagem ideal cialis where cheapest cialis how do cialis pills work cialis prices
http://bussimat.strikingly.com/
جمعه 1398/03/24 07:25 ب.ظ

Many thanks. Loads of write ups.

venta de cialis canada buy cialis uk no prescription cialis pills boards the best choice cialis woman buy online cialis 5mg cialis purchasing generic cialis levitra cialis daily new zealand look here cialis cheap canada cialis canada
cialis pill
جمعه 1398/03/24 04:49 ق.ظ

Whoa plenty of great information!
acheter cialis kamagra chinese cialis 50 mg cialis generika in deutschland kaufen cialis vs viagra prix de cialis buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich cialis price in bangalore generic cialis levitra cialis super kamagra
order generic viagra cialis
پنجشنبه 1398/03/23 02:41 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
tadalafil 10 mg cialis soft tabs for sale prescription doctor cialis i recommend cialis generico discount cialis cialis 5 mg funziona cialis tablets for sale how much does a cialis cost prix de cialis brand cialis nl
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30